Sử dụng default parameters trong TypeScript

Giới thiệu về default parameters

JavaScript hỗ trợ các default parameters kể từ ES2015 (hoặc ES6) với cú pháp sau:

function name(parameter1=defaultValue1,...) {
  // do something
}

Trong cú pháp này, nếu bạn không truyền các đối số hoặc truyền undefined vào bên trong hàm khi goi nó, hàm sẽ nhận các giá trị khởi tạo mặc định cho các tham số bị bỏ qua.Ví dụ

function applyDiscount(price, discount = 0.05) {
  return price * (1 - discount);
}

console.log(applyDiscount(100)); // 95

Trong ví dụ này, hàm applyDiscount() có tham số discount làm tham số mặc định.
Khi bạn không truyền đối số discount vào hàm applyDiscount(), hàm sẽ sử dụng giá trị mặc định là 0,05.
Tương tự như JavaScript, bạn có thể sử dụng các tham số mặc định trong TypeScript với cùng một cú pháp:

function name(parameter1:type=defaultvalue1, parameter2:type=defaultvalue2,...) {
  //
}

Ví dụ sau sử dụng các tham số mặc định cho hàm applyDiscount():

function applyDiscount(price: number, discount: number = 0.05): number {
  return price * (1 - discount);
}

console.log(applyDiscount(100)); // 95

Lưu ý rằng bạn không thể bao gồm các tham số mặc định trong định nghĩa loại hàm. Đoạn mã sau sẽ dẫn đến lỗi:

let promotion: (price: number, discount: number = 0.05) => number;

Error:

error TS2371: A parameter initializer is only allowed in a function or constructor implementation.

Default parameters and Optional parameters

Giống như các optional parameters(tham số tùy chọn), các tham số mặc định cũng là tùy chọn, có nghĩa là bạn có thể bỏ qua các tham số mặc định khi gọi hàm.
Ngoài ra, cả tham số mặc định và tham số mặc định theo sau đều có chung một loại. Ví dụ: hàm sau:

function applyDiscount(price: number, discount: number = 0.05): number {
 // ...
}

function applyDiscount(price: number, discount?: number): number {
 // ...
}

cùng loại:

(price: number, discount?: number) => number

Các tham số tùy chọn phải đứng sau các tham số bắt buộc. Tuy nhiên, các tham số mặc định không cần xuất hiện sau các tham số bắt buộc.
Hàm sau trả về số ngày trong một tháng và năm cụ thể:

function getDay(year: number = new Date().getFullYear(), month: number): number {
  let day = 0;
  switch (month) {
    case 1:
    case 3:
    case 5:
    case 7:
    case 8:
    case 10:
    case 12:
      day = 31;
      break;
    case 4:
    case 6:
    case 9:
    case 11:
      day = 30;
      break;
    case 2:
      // leap year
      if (((year % 4 == 0) &&
        !(year % 100 == 0))
        || (year % 400 == 0))
        day = 29;
      else
        day = 28;
      break;
    default:
      throw Error('Invalid month');
  }
  return day;
}

Trong ví dụ này, giá trị mặc định của năm là năm hiện tại nếu bạn không truyền đối số hoặc truyền giá trị undefined.
Ví dụ sau sử dụng hàm getDay() để lấy số ngày trong tháng 2 năm 2019:

let day = getDay(2019, 2);
console.log(day); // 28

Để nhận được số ngày trong tháng 2 của năm hiện tại, bạn cần truyền vào undefined cho tham số năm như sau:

let day = getDay(undefined, 2);
console.log(day);

Tóm tắt:

 • Sử dụng default parameter với cú pháp parameter:=defaultValue nếu bạn muốn đặt giá trị khởi tạo cho tham số.
 • Các default parameter là tùy chọn
 • Để sử dụng giá trị khởi tạo mặc định của một tham số, bạn bỏ qua đối số khi gọi hàm hoặc truyền vào undefined.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *