Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript

Ví dụ chúng ta có 2 hàm sau:

function addNumbers(a: number, b: number): number {
  return a + b;
}

function addStrings(a: string, b: string): string {
  return a + b;
}

Trong ví dụ trên:

 • Hàm addNumbers() trả về tổng của hai số.
 • Hàm addStrings() trả về nối của hai chuỗi.

Có thể sử dụng một kiểu liên hợp để xác định một loạt các kiểu cho các tham số và kết quả của hàm:

function add(a: number | string, b: number | string): number | string {
  if (typeof a === 'number' && typeof b === 'number')
    return a + b;

  if (typeof a === 'string' && typeof b === 'string')
    return a + b;
}

Tuy nhiên, loại kết hợp không thể hiện chính xác mối quan hệ giữa các loại tham số và kết quả.
Hàm add () cho trình biên dịch biết rằng nó sẽ chấp nhận số hoặc chuỗi và trả về một số hoặc chuỗi.
Nó không thể mô tả rằng hàm trả về một số khi các tham số là số và trả về một chuỗi nếu các tham số là chuỗi.
Để mô tả tốt hơn các mối quan hệ giữa các kiểu được sử dụng bởi một hàm, TypeScript hỗ trợ function overloadings(nạp chồng hàm). Ví dụ:

function add(a: number, b: number): number;
function add(a: string, b: string): string;
function add(a: any, b: any): any {
  return a + b;
}

Bây giờ, khi bạn gọi hàm add (), trình soạn thảo code sẽ gợi ý rằng có một hàm overload có sẵn như thể hiện trong hình sau:

Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript 3Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript 4

Function overloading with optional parameters

Khi bạn overload một hàm, số lượng tham số bắt buộc phải giống nhau. Nếu một overload có nhiều tham số hơn tham số khác, bạn phải đặt các tham số bổ sung là optional(tùy chọn). Ví dụ:

function sum(a: number, b: number): number;
function sum(a: number, b: number, c: number): number;
function sum(a: number, b: number, c?: number): number {
  if (c) return a + b + c;
  return a + b;
}

Hàm sum () chấp nhận hai hoặc ba số. Tham số thứ ba là tùy chọn. Nếu bạn không làm tùy chọn, bạn sẽ gặp lỗi.

Method overloading

Khi một hàm là thuộc tính của một lớp, nó được gọi là một phương thức. TypeScript cũng hỗ trợ phương thức overloading. Ví dụ:

class Counter {
  private current: number = 0;
  count(): number;
  count(target: number): number[];
  count(target?: number): number | number[] {
    if (target) {
      let values = [];
      for (let start = this.current; start <= target; start++) {
        values.push(start);
      }
      this.current = target;
      return values;
    }
    return ++this.current;
  }
}

Hàm count () có thể trả về một số hoặc một mảng tùy thuộc vào số lượng đối số mà bạn truyền vào nó:

let counter = new Counter();

console.log(counter.count()); // return a number
console.log(counter.count(20)); // return an array

Output:

1
[
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
 15, 16, 17, 18, 19, 20   
]

Tóm tắt:
Function overloadings cho phép bạn mô tả mối quan hệ giữa các kiểu tham số và kết quả của một hàm.