Sử dụng kiểu Number, String, Boolean trong TypeScript

TypeScript Number

Tất cả các số trong TypeScript đều là giá trị floating-point(dấu phẩy động) hoặc số nguyên lớn. Các số dấu phẩy động có kiểu number trong khi số nguyên lớn có kiểu là big int.
Cú pháp khai báo:

let price: number;

Bạn cũng có thể khởi tạo cho biến price một số:

let price = 9.95;

Trong JavaScript, TypeScript hỗ trợ các ký tự số cho các ký tự decimal, hexadecimal, binary, and octal literals.

TypeScript String

Giống như JavaScript, TypeScript cũng sử dụng cặp dấu nháy kép ( ” ) hoặc dấu nháy đơn ( ‘ ) để bao quanh các chuỗi ký tự:

let firstName: string = 'John';
let title: string = "Web Developer";

TypeScript cũng hỗ trợ template strings cái sử dụng cặp dấu nháy ngược ( ` ) để bao quanh các chuỗi ký tự.
Template strings cho phép bạn tạo một chuỗi nhiều dòng và cung cấp các tính năng nội suy chuỗi.
Ví dụ sau đây sẽ tạo một chuỗi có nhiều dòng và sử dụng cặp dấu nháy ngược ( ` ) để bao quanh chuỗi ký tự nhé:

let description = `This TypeScript string can 
span multiple 
lines
`;

Chuỗi nội suy cho phép bạn nhúng các biến vào trong chuỗi như bên dưới:

let firstName: string = `John`;
let title: string = `Web Developer`;
let profile: string = `I'm ${firstName}. 
I'm a ${title}`;

console.log(profile);

Output:

I'm John. 
I'm a Web Developer.

Tóm tắt:

  • Trong TypeScript, tất cả các strings đều có kiểu string.
  • Giống như JavaScript, TypeScript sử dụng 2 cặp dấu nháy kép ( ” ), dấu nháy đơn ( ‘ ), và dấu nháy ngược ( ` ) để bao quanh chuỗi.

TypeScript Boolean

Trong TypeScript, type boolean cho phép 2 giá trị: truefalse. Đây là một trong những kiểu nguyên thủy trong TypeScript, Ví dụ:

let pending: boolean;
pending = true;
// after a while
// ..
pending = false;

JavaScript có type Boolean. Type Boolean có ký tự B viết hoa và khác với type boolean. Bạn nên tránh sử dụng kiểu Boolean.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *