Sử dụng Type Assertions trong TypeScript

Type Assertions trong TypeScript

Khi sử dụng Type Assertions, trình biên dịch sẽ coi một giá trị là một kiểu được chỉ định cụ thể. Nó sử dụng từ khóa as để sử dụng:

expression as targetType

Ví dụ:

function getNetPrice(price: number, discount: number, format: boolean): number | string {
    let netPrice = price * (1 - discount);
    return format ? `$${netPrice}` : netPrice;
}

Hàm getNetPrice () chấp nhận các đối số price, discountformat và trả về giá trị của kiểu number hoặc string.
Nếu formattrue , hàm getNetPrice () trả về giá thực của price được định dạng dưới string. Nếu không, nó trả về giá thực của price dưới number.
Sử dụng từ khóa as để hướng trình biên dịch hiểu rằng giá trị được gán cho biến netPrice là string:

let netPrice = getNetPrice(100, 0.05, true) as string;
console.log(netPrice);

Output:

$95

Sử dụng từ khóa as để hướng trình biên dịch hiểu rằng giá trị được gán cho viến netPrice là number:

let netPrice = getNetPrice(100, 0.05, false) as number;
console.log(netPrice);

Output:

95

Thay thế cú pháp Type Assertion

Bạn cũng có thể sử dụng cú pháp ngoặc nhọn <> để xác nhận một kiểu, như sau:

<targetType> value

Ví dụ:

let netPrice = <number>getNetPrice(100, 0.05, false);

Lưu ý rằng bạn không thể sử dụng cú pháp ngoặc nhọn <> với một số thư viện như React. Vì lý do này, bạn nên sử dụng từ khóa as cho các xác nhận kiểu.
Tóm tắt:

  • Type assertions hướng dẫn trình biên dịch coi một giá trị là một kiểu được chỉ định.
  • Type assertions không thực hiện bất kỳ kiểu ép kiểu nào.
  • Type assertions sử dụng từ khóa as hoặc cú pháp dấu ngoặc nhọn <>.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *