Sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms. Đây là một sự kiện thường được sử dụng trong các ứng dụng chứa DataGridview.

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xử lý sự kiện CellContentClick, cùng với đó là một ví dụ để các bạn có thể tham khảo.

Sự kiện CellContentClick DataGridView là gì?

Sự kiện CellContentClick là sự kiện xảy ra khi người dùng nhấn chọn vào phần nội dung của DataGridView.

Ví dụ ta có một DataGridView chứa danh sách các học sinh. Khi người dùng nhấn chọn vào tên của học sinh nào thì tên học sinh đó được hiển thị trên TextBox.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

cell content click 6 png

Để hiểu hơn về sự kiện CellContentClick, các bạn cùng mình đi vào phần cách tạo và xử lý cho sự kiện này nhé.

Cách tạo sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Để tạo được sự kiện CellContentClick thì việc đầu tiên chúng ta cần thêm vào Form một DataGridView, sau đó đặt tên cho nó.

Tiếp đến ta sẽ tạo sự kiện CellContentClick bằng một trong hai cách sau.

Cách 1: Nhấp chuột phải vào DataGridView rồi chọn Properties, sau đó nhấn vào biểu tượng sấm set rồi đặt tên cho sự kiện CellContentClick.

cell content click 1 png

Cách 2: Nhấp đúp chuột trái vào DataGridView, khi đó hệ thống sẽ tự động tạo sự kiện CellContentClick.

Xử lý sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms

Ở phần này chúng ta sẽ xử lý sự kiện CellContentClick cho DataGridView. Giả sử mình có bài toán như sau:

 • DataGridView sẽ hiển thị danh sách các sinh viên bao gồm Tên, Lớp, Trường được nhập ở các TextBox.
 • Khi nhấn Button “Thêm” nội dung ở các ô TextBox sẽ được thêm vào DataGridView.
 • Nhấn Button “Làm mới”, xóa nội dung trong ô TextBox hiện có và đặt con trỏ chuột ở ô TextBox “Họ Tên”.
 • Khi người dùng nhấn vào phần nội dung ở DataGridView, nội dùng của hàng đó sẽ được hiển thị trên TextBox tương ứng.

cell content click 2 png

Trước khi vào xử lý cho sự kiện CellContentClick ta cần tạo các Columns cho DataGridView.

Chuột phải vào DataGridView rồi chọn vào thuộc tính Columns Collection.

cell content click 7 png

Một cửa sổ mới hiện ra, ở đây chúng ta sẽ nhập tên cho Columns (sau này sử dụng nó) và tiêu đề của Columns.

cell content click 8 png

*Lưu ý: Để các Columns hiển thị vừa đủ chiều dài của DataGridView chọn vào thuộc tính AutoSizeColumnsMode rồi chọn giá trị là Fill.

cell content click 0 png

Bây giờ sẽ xử lý sự kiện Click cho các Button “Thêm” và “Làm mới”.

private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
{
  dtgDSSV.Rows.Add(txtHoTen.Text, txtLop.Text, txtTruong.Text);
  Reset();
}

private void btnReset_Click(object sender, EventArgs e)
{
  Reset();
}

Hàm Reset() để xóa nội dung hiện có trong TextBox.

void Reset()
{
  txtHoTen.Clear();
  txtLop.Clear();
  txtTruong.Clear();
  txtHoTen.Focus();
}

Xử lý sự kiện CellContentClick khi người dùng nhấp vào phần nội dung. Sử dụng DataGridViewRow để xác định hàng mà người dùng chọn. Sau đó gán dữ liệu tương ứng vào các TextBox ở bên trên.

private void dtgDSSV_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
  DataGridViewRow row = new DataGridViewRow();
  row = dtgDSSV.Rows[e.RowIndex];
  txtHoTen.Text = Convert.ToString(row.Cells["ten"].Value);
  txtLop.Text = Convert.ToString(row.Cells["lop"].Value);
  txtTruong.Text = Convert.ToString(row.Cells["truong"].Value);
}

Kết quả: Đây là kết quả khi thêm mới sinh viên và khi nhấn chọn vào nội dung ở trong DataGridView.

cell content click 4 pngcell content click 5 png

Code hoàn chỉnh

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApp1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    void Reset()
    {
      txtHoTen.Clear();
      txtLop.Clear();
      txtTruong.Clear();
      txtHoTen.Focus();
    }

    private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      dtgDSSV.Rows.Add(txtHoTen.Text, txtLop.Text, txtTruong.Text);
      Reset();
    }

    private void btnReset_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Reset();
    }

    private void dtgDSSV_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      DataGridViewRow row = new DataGridViewRow();
      row = dtgDSSV.Rows[e.RowIndex];
      txtHoTen.Text = Convert.ToString(row.Cells["ten"].Value);
      txtLop.Text = Convert.ToString(row.Cells["lop"].Value);
      txtTruong.Text = Convert.ToString(row.Cells["truong"].Value);
    }
  }
}

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về sự kiện CellContentClick DataGridView trong C# Winforms. Trên đây là ví dụ đơn giản về cách tạo và xử lý cho sự kiên, các bạn hãy áp dụng nó vào các bài toán phức tạp hơn nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *