Tách một số nguyên thành nhiều chữ số trong Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tách một số nguyên thành nhiều chữ số trong Java. Đây là một bài tập khá cơ bản, giúp các bạn hiểu rõ thêm về vòng lặp.

Ở ví dụ này chúng ta sẽ viết một chương trình java để chia số nguyên đầu vào thành các chữ số. Ví dụ: số nhập vào là 172 thì chương trình sẽ hiển thị các chữ số 1,7,2 cùng với vị trí của chúng.

Ví dụ: Chương trình tách một số nguyên thành nhiều chữ số.

Ở đây chúng ta sử dụng lớp Scanner để lấy dữ liệu đầu vào từ người dùng. Trong vòng lặp While đầu tiên, chúng ta sẽ đếm các chữ số trong số đầu vào và sau đó trong vòng lặp While thứ hai, chúng ta sẽ trích xuất các chữ số từ chữ số đầu vào bằng toán tử Modun.

import java.util.Scanner;
public class TachChuSo
{
  public static void main(String args[])
  {
    int num, temp, digit, count = 0;
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhập vào số cần tách:");
    num = scanner.nextInt();
    scanner.close();
    temp = num;
    while(num > 0)
    {
      num = num / 10;
      count++;
    }
    while(temp > 0)
    {
      digit = temp % 10;
      System.out.println("Vị trí số "+count+" là: "+digit);
      temp = temp / 10;
      count--;
    }
  }
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

tach so JPG

Như vậy chúng ta đã thực hiện xong chương trình tách một số nguyên thành các chữ số. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *