Tại sao sử dụng TypeScript ?

Tại sao sử dụng TypeScript ?

Có 1 lý do chính để sử dụng TypeScript:

 • TypeScript thêm một type system(hệ thống kiểu) để giúp bạn tránh được nhiều vấn đề với dynamic types trong JavaScript.

Giới thiệu về dynamic type trong JavaScript

JavaScript là dynamically typed. ví dụ:

"Hello"

Từ giá trị, bạn có thể biết rằng kiểu của nó là chuỗi. Ngoài ra, giá trị sau là một số:

2020

Xem ví dụ sau:

let box;
box = "hello";
box = 100;

Loại của biến box thay đổi dựa trên giá trị được gán cho nó.
Để kiểm tra kiểu của biến box trong thời gian chạy, bạn sử dụng toán tử typeof:

let box;
console.log(typeof(box)); // undefined

box = "Hello";
console.log(typeof(box)); // string

box = 100;
console.log(typeof(box)); // number

Trong ví dụ trên, câu lệnh đầu tiền định nghĩa biến mà không gán giá trị. Loại của biến là undefined.
Sau đó, chúng ta gán chuỗi “Hello” đến biến box và hiển thị loại của nó. Loại của biến box bây giờ thay đổi thành string.
Cuối cùng, chúng tôi gán 100 cho biến box, lần này, kiểu của biến box chuyển thành number.
Như bạn có thể thấy, ngay sau khi giá trị được gán, loại biến sẽ thay đổi.
Và bạn không cần phải chỉ ra cho JavaScript biết biến nào phải tương ứng với kiểu dữ liệu nào. JavaScript sẽ tự động suy ra loại dữ liệu của biến từ giá trị.
Dynamic types mang lại sự linh hoạt, tuy nhiên, chúng cũng dẫn đến nhiều vấn đề.

Vấn đề với dynamic types

Giả sử bạn có một hàm trả về một đối tượng product dựa trên một id:

function getProduct(id){
 return {
  id: id,
  name: `Awesome Gadget ${id}`,
  price: 99.5
 }
}

Tiếp theo sử dụng hàm getProduct () để truy xuất sản phẩm có id 1 và hiển thị dữ liệu của nó:

const product = getProduct(1);
console.log(`The product ${product.Name} costs $${product.price}`);

Output:

The product undefined costs $99.5 

Kết quả trả về không phải là những gì chúng ta mong đợi.
Vấn đề với đoạn code trên là object product không có thuộc tính Name. Nó có thuộc tính name với ký tự đầu tiên n viết thường.
Tuy nhiên, bạn chỉ có thể biết được vấn đề lỗi xẩy ra cho đến khi bạn chạy đoạn code này.
Tham chiếu đến một thuộc tính không tồn tại trong một đối tượng là một vấn đề phổ biến khi làm việc trong JavaScript.
Đây là lý do tại sao TypeScript ra đời.

Typescript giải quyết vấn đề với dynamic types

Để khắc phục sự cố tham chiếu một thuộc tính không tồn tại trong một đối tượng, bạn thực hiện các bước sau:
Đầu tiên, định nghĩa “shape” của đối tượng product bằng một interface. Chúng ta sẽ tìm hiểu về interface trong hướng dẫn sau.

interface Product{
  id: number,
  name: string,
  price: number
};

Thứ hai, sử dụng rõ ràng kiểu Product làm kiểu trả về của hàm getProduct ():

function getProduct(id) : Product{
 return {
  id: id,
  name: `Awesome Gadget ${id}`,
  price: 99.5
 }
}

Khi bạn tham chiếu một thuộc tính không tồn tại, trình chỉnh sửa mã(VS Code) sẽ thông báo lỗi cho bạn ngay lập tức:

const product = getProduct(1);
console.log(`The product ${product.Name} costs $${product.price}`);

Mình sẽ mở VS Code nên và copy đoạn code trên vào để biên dịch.
VS Code sẽ highlighted lỗi trên thuộc tính Name như sau:
Tại sao sử dụng TypeScript ? 3

Và khi di con trỏ chuột vào thuộc tính Name, bạn sẽ thấy một gợi ý giúp bạn giải quyết vấn đề:
Tại sao sử dụng TypeScript ? 4

Tóm tắt:

 • JavaScript là dynamically typed. Nó mang lại sự linh hoạt nhưng cũng tạo ra nhiều vấn đề.
 • TypeScript thêm một hệ thống loại tùy chọn để JavaScript giải quyết các vấn đề này.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *