Tăng tốc Docker trên máy MacOS

Chào các bạn,

Hôm nay mình xin chia sẽ cách làm tăng perfomance khi chạy Docker trên hệ điều hành OS.

Hardware:

 • MacOS (bất cứ hệ điều hành nào)

Software:

 • Docker for MAC
 • Internet
 • IDE Visutal Code
version: '3'
# service
services:
  # mysql: Định nghĩa cơ sở dữ liệu MySQL
  mysql:
    image: mysql:5.7
    ports:
      - "3306:3306"
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
    volumes:
      - ./db/mysql_data:/var/lib/mysql
   # phpadmin: sử dụng phần mềm PHPADMIN để giao tiếp với database thông qua http://localhost:8080/ trên local PC.
  phpadmin:
    depends_on:
      - mysql
    image: phpmyadmin/phpmyadmin
    restart: always
    ports:
      - '8080:80'
    environment:
      PMA_HOST: mysql
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
  # proxy
  proxy:
    image: jwilder/nginx-proxy:latest
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/tmp/docker.sock:ro
    ports:
      - "80:80"
  # www
  www:
    image: atsu666/ioncube:7.2
    privileged: true
    volumes:
      - ./www:/var/www/html
      - ~/etc/timezone:/etc/localtime:ro
    links:
      - mysql:mysql
    environment:
      - VIRTUAL_HOST=localhost # cấu hình máy chủ mysql
    
      

Bắt đầu khởi tạo và start container container:

 $ docker-compose up -d

Khi copy thử source code ( wordpress chẳng hạn) vào thư mục www và kiểm tra thử xem thế nào?
Một số thao tác trở nên rất chậm chạp! Đó là do việc giao tiếp giữa máy host (MacOS) và máy ảo diễn ra một cách trực tiếp và không thông qua bộ nhớ cache.
Tăng tốc Docker trên máy MacOS 2

Để khắc phục việc này, chúng ta thếm một hằng số cached vào volumes của phần định nghĩa của www:

 www:
    image: atsu666/ioncube:7.2 
    privileged: true
    volumes:
      - ./www:/var/www/html:cached #Thêm vào định nghĩa cache để làm docker chạy nhanh hơn tren MacOS
      - ~/etc/timezone:/etc/localtime:ro
    links:
      - mysql:mysql
    environment:
      - VIRTUAL_HOST=localhost # cấu hình máy chủ mysql
      

Restart lại docker-compose:

$docker-compose down

$docker-compose up -d

Cheer!

Docker đã trở nên hoạt động một cách nhanh chóng như máy ảo Linux.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *