Tạo và truy cập một biến con trỏ trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tạo, khởi tạo và truy cập biến con trỏ.

Qua bài tập này giúp các bạn biết được địa chỉ của con trỏ có giá trị như thế nào. Các bạn hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn:

Chương trình tạo, khởi tạo và truy cập biến con trỏ.

Trong chương trình sau đây, mình đã khai báo một biến ký tự ch và con trỏ ký tự pCh, sau đó khởi tạo biến con trỏ pCh với giá trị địa chỉ của char ch. Ví dụ này cũng cho thấy cách truy cập giá trị và địa chỉ của ch bằng biến con trỏ pCh.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
   char ch;
  //khởi tạo con trỏ kiêu char
  char *pCh;
  /* Khởi tạo biến con trỏ với
   * địa chỉ của biến ch
   */
  pCh = &ch;
  //khởi tạo giá trị cho biến
  ch = 'A';
  //giá trị truy cập và địa chỉ của ch sử dụng biến ch
  cout<<"Giá trị của ký tự "<<ch<<": "<<endl;
  cout<<"Địa chỉ của ký tự A: "<<&ch<<endl;
  //giá trị truy cập và địa chỉ của ch sử dụng biến con trỏ pCh
  cout<<"Giá trị của ký tự A:"<<endl;
  cout<<"Địa chỉ của ký tự A: "<<pCh;
  cout<<"n-----------------------------------n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Kiso.vn";
}

Kết quả sau khi chạy chương trình là:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

lay dia chi con tro JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tạo, khởi tạo và truy cập biến con trỏ. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *