Giám sát và kiểm soát kiểm thử

Trong khi nhóm thực hiện các nhiệm vụ được giao, Test Manager cần giám sát kiểm soát công việc của các thành viên trong nhóm. Trong bài viết Quy trình quản lý kiểm thử, các bạn đã tìm hiểu tổng quan về giám sát và kiểm soát kiểm thử. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu nó một cách chi tiết hơn.

...