Thẻ colgroup trong HTML

Thẻ <colgroup> sẽ xác định một nhóm của một hoặc nhiều cột trong bảng để phục vụ cho việc định dạng.

Sử dụng thẻ <colgroup> kết hợp với thẻ <col> để định dạng cho các cột.

Cách sử dụng thẻ <colgroup>

Ví dụ: sử dụng thẻ <colgroup> và thẻ <col> để định dạng màu nên cho các cột trong bảng.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  	<title>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</title>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
  <body>
  	<h1>Học lập trình miễn phí tại kiso.vn</h1>
		
		<table>
			<colgroup>
		  	<col span="2" style="background-color:red">
		  	<col style="background-color:yellow">
			</colgroup>
			<tr>
		 		<th>ISBN</th>
		  	<th>Title</th>
		  	<th>Price</th>
		 	</tr>
		 	<tr>
		  	<td>3476896</td>
		  	<td>My first HTML</td>
		  	<td>$53</td>
		 	</tr>
		 	<tr>
		  	<td>5869207</td>
		  	<td>My first CSS</td>
		  	<td>$49</td>
		 	</tr>
		</table>
  </body>
</html>

Thuộc tính của thẻ <colgroup>

Thẻ <colgroup> được cung cấp tất cả các thuộc tính Global Attributes in HTML.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Trình duyệt hỗ trợ

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *