Thẻ summary trong HTML

Thẻ summary sẽ định nghĩa một tiêu đề của thẻ details. Tiêu đề này sẽ được người dùng thấy và xác định nội dung mà thẻ details đã ẩn đi.

Sử dụng thẻ summary để mô tả tóm tắt nội dung mà thẻ details sẽ đề cập đến.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dung thẻ summary để tạo tiêu đề mô tả cho nội dung của thẻ details.

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
			<h1>Học html miễn phí tại kiso.vn</h1>
			
				<details>
				 	<summary>HTML</summary>
				 	<p>
						HTML (tiếng Anh, viết tắt cho HyperText Markup Language, 
						hay là "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản") là một ngôn ngữ đánh dấu 
						được thiết kế ra để tạo nên các trang web với các mẩu thông tin được 
						trình bày trên World Wide Web.
				 	</p>
				 	<p>
				 		Cùng với CSS và JavaScript, HTML tạo ra bộ ba nền tảng kỹ thuật 
				 		cho World Wide Web.
				 	</p>
				</details>
				<details>
				 	<summary>PHP</summary>
				 	<p>
					 	PHP (viết tắt hồi quy "PHP: Hypertext Preprocessor") là một ngôn ngữ 
					 	lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển 
					 	các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát.
				 	</p>
				</details>
	</body>
</html>

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *