Thẻ th trong HTML

Thẻ th sẽ định nghĩa một ô tiêu đề trong một bảng HTML.

Một bảng HTML có hai loại ô:

  • Ô tiêu đề: các ô chứa thông tin tiêu đề, sử dụng thẻ th để tạo ô tiêu đề. Các văn bản trong ô tiêu đề sẽ được in đậm và đươc mặc định căn giữa.
  • Ô tiêu chuẩn: chứ dữ liệu của bảng, sử dụng thẻ td để tạo. Các văn bản trong ô tiêu chuẩn sẽ in bình thường và được căn mặc định trái.

Sử dụng thẻ th kết hợp với các thẻ table, thẻ tr và thẻ td để tạo bảng trong HTML.

Cách sử dụng

Ví dụ: Sử dụng kết hợp thẻ th với các thẻ table, tr và td để tạo một bảng đơn giản.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
		<style>
			thead {color:green;}
			tbody {color:blue;}
			tfoot {color:red;}

			table, th, td {
			    border: 1px solid black;
			}
		</style>
	</head>

	<body>
		<h1>Học html miễn phí tại kiso.vn</h1>
		<table>
			<thead>
				<tr>
					<th>Tên Thẻ</th>
					<th>Mô tả</th>
				</tr>
			</thead>
			<tfoot>
				<tr>
					<td>Tổng</td>
					<td>3 Thẻ</td>
				</tr>
			</tfoot>
			<tbody>
				<tr>
				<td>a</td>
				<td>tạo siêu liên kết</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>p</td>
					<td>định nghĩa một đoạn văn bản</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>br</td>
					<td>ngắt dòng hiện tại</td>
				</tr>
			</tbody>
		</table>
	</body>
</html>

 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *