Thực hiện các thao tác số học bằng Overloading Java

Trong chương trình này chúng ta sẽ tạo chương trình thực hiện các thao tác số học bằng phương thức Overloading. Đây là một phương thức rất quan trọng trong Java, áp dụng rất nhiều trong lập trình hướng đối tượng trở về sau.

Chương trình này tìm tổng của hai, ba và bốn số bằng cách sử dụng phương thức nạp chồng.

Ở đây chúng ta có ba phương thức có cùng tên add (), có nghĩa là chúng ta đang quá tải phương thức này.

Dựa trên số lượng đối số chúng ta vượt qua trong khi gọi phương thức add sẽ xác định phương thức nào sẽ được gọi.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ: chương trình thực hiện các thao tác số học bằng phương thức Overloading.

Phương thức add () đầu tiên có hai đối số có nghĩa là khi chúng ta truyền hai số trong khi gọi phương thức add () thì phương thức này sẽ được gọi. Tương tự như vậy khi chúng ta truyền ba và bốn đối số, phương thức thêm thứ hai và thứ ba sẽ được gọi tương ứng.

public class ThaoTacSoHoc {
  int add(int num1, int num2)
  {
    return num1+num2;
  }
  int add(int num1, int num2, int num3)
  {
    return num1+num2+num3;
  }
  int add(int num1, int num2, int num3, int num4)
  {
    return num1+num2+num3+num4;
  }
  public static void main(String[] args)
  {
    ThaoTacSoHoc obj = new ThaoTacSoHoc();
    //Gọi phương thức add thứ nhất
    System.out.println("Tổng của hai số 10 và 20 là: "+obj.add(10, 20));
    //Gọi phương thức add thứ hai
    System.out.println("Tổng của ba số 10, 20 và 30 là: "+obj.add(10, 20, 30));
    //Gọi phương thức add thứ ba
    System.out.println("Tổng của bốn số 1,2,3 và 4 là: "+obj.add(1, 2, 3, 4));
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả:

thao tac so hoc JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình thực hiện các thao tác số học bằng phương thức Overloading, các bạn có thể thực hiện các phép toán số học khác mà các bạn muốn bằng cách sử dụng phương thức Overloading để tạo. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *