Tích đề các trong SQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn dữ liệu trên nhiều bảng khác nhau, không giống như những bài trên chúng ta chỉ truy vấn có một bảng mà thôi. Để truy vấn nhiều bảng thì ta sử dụng phép tích đề các, hoặc sử dụng lệnh nâng cao hơn đó là lệnh JOIN mà mình sẽ trình bày ở bài tiếp theo.

1. Tích đề các trong SQL là gì?

Tích có nghĩa là phép nhân, vậy tích đề các trong SQL có nghĩa là nhân hai bảng với nhau. Khi ta thực hiện phép nhân thì kết quả sẽ trả về một bảng tạm với tổng số records bằng tích của tổng records của hai bảng, và tổng số column sẽ bằng tổng columns của hai bảng.

Ví dụ bảng A có 20 records va4 4 columns, bảng B có 10 records và 3 columns  thì khi thực hiện phép tích sẽ trả về kết quả là 200 records và 7 columns. 

Cú pháp phép tích như sau:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

SELECT columns_list
FROM table1, table2, ... tableN

Trong đó table1 ... tableN là danh sách các bảng cần thực hiện phép tích.

Ví dụ: Thực hiện tích hai bảng CUSTOMER và ORDER

SELECT * 
FROM CUSTOMER, ORDER

2. Ví dụ truy vấn nhiều bảng với phép tích trong SQL

Để hiểu rõ hơn về phép tích thì bạn hãy xem kỹ ví dụ đưới đây.

Ví dụ: Giả sử ta có hai bảng dữ liệu sau:

E_ID E_NAME   E_AGE  E_ADDRESS
1   Cường    32   ĐăkLăk 
2   Kính    25   Gia Lai
T_ID  T_NAME   T_TASK
1    Cường    Tiếp Tân
2    Kính    Dọn Dẹp
3    Chính    Đặt Phòng
4    Quyền    Nấu Ăn

Nếu ta thực hiện phép tích như sau:

SELECT * FROM EMPLOYEE, TASK

Thì kết quả sẽ như sau:

E_ID E_NAME   E_AGE  E_ADDRESS   T_ID  T_NAME   T_TASK
1   Cường    32   ĐăkLăk    1    Cường    Tiếp Tân
1   Cường    32   ĐăkLăk    2    Kính    Dọn Dẹp
1   Cường    32   ĐăkLăk    3    Chính    Đặt Phòng
1   Cường    32   ĐăkLăk    4    Quyền    Nấu Ăn
2   Kính    25   Gia Lai    1    Cường    Tiếp Tân
2   Kính    25   Gia Lai    2    Kính    Dọn Dẹp
2   Kính    25   Gia Lai    3    Chính    Đặt Phòng
2   Kính    25   Gia Lai    4    Quyền    Nấu Ăn

Rõ ràng tổng số record bằng tích của hai bảng và tổng số column bằng tổng của hai bảng.

3. Áp dụng WHERE và SELECT

Nếu bạn muốn bổ sung điều kiện để lọc thông tin thì thêm điều kiện WHERE, còn muốn chỉ lấy một số column thôi thì hãy chọn ở lệnh SELECT.

Như ở ví dụ trên mình bổ sung yêu cầu là hãy lấy NAME, AGE của nhân viên đang làm nhiệm vụ “Tiếp Tân“. Với đề bài này thì ta sẽ giải quyết như sau.

SELECT E_NAME, E_AGE 
FROM EMPLOYEE, TASK
WHERE T_TASK = "Tiếp Tân"

Kết quả sẽ trả về như sau:

E_NAME   E_AGE 
Cường    32 
Kính    25

Thực tế phép tích này rất ít khi sử dụng vì nó không tối ưu, database phình quá to dẫn đến truy vấn rất chậm. Bạn cứ tưởng tượng rằng dữ liệu bảng A có 1000 records và bảng B có 1000 records thì khi thực hiện phép tích sẽ trả về một bảng có 1.000.000 records, một con số quá lớn.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *