Tìm hiểu biểu thức trong SQLite

Biểu thức là sự kết hợp của một hoặc nhiều giá trị, toán tử và hàm SQL để ước lượng một giá trị.

Các biểu thức trong SQL giống như các công thức và chúng được viết bằng ngôn ngữ truy vấn. Bạn cũng có thể sử dụng để truy vấn cơ sở dữ liệu cho một bộ dữ liệu cụ thể.

1. Cú pháp lệnh Select kết hợp với biểu thức

Cú pháp cơ bản của câu lệnh SELECT kết hợp với biểu thức như sau:

SELECT column1, column2, columnN 
FROM table_name 
WHERE [CONDITION | EXPRESSION];

Sau đây là các loại biểu thức khác nhau trong SQLite .

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

2. Biểu thức Boolean trong SQLite

Biểu thức Boolean trong SQLite lấy dữ liệu dựa trên cơ sở so khớp với giá trị đơn. Cú pháp như sau:

SELECT column1, column2, columnN 
FROM table_name 
WHERE SINGLE VALUE MATCHTING EXPRESSION;

Giả sử chúng ta có bảng COMPANY với các dòng dữ liệu như sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Sau đây là một ví dụ đơn giản cho thấy việc sử dụng biểu thức Boolean trong SQLite:

sqlite> SELECT * FROM COMPANY WHERE SALARY = 10000;

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
4      James    24     Houston  10000.0

3. Biểu thức số trong SQLite

Các biểu thức này được sử dụng để thực hiện bất kỳ hoạt động toán học nào trong bất kỳ truy vấn nào. Cú pháp như sau:

SELECT numerical_expression as OPERATION_NAME
[FROM table_name WHERE CONDITION] ;

Ở đây, numical_expression được sử dụng cho biểu thức toán học hoặc bất kỳ công thức nào. Sau đây là một ví dụ đơn giản cho thấy việc sử dụng biểu thức số trong SQLite:

sqlite> SELECT (15 + 6) AS ADDITION
ADDITION = 21

Có một số hàm dựng sẵn như avg(), sum(), Count(), v.v., để thực hiện những gì được gọi là tính toán dữ liệu tổng hợp đối với một bảng hoặc một cột của bảng cụ thể.

sqlite> SELECT COUNT(*) AS "RECORDS" FROM COMPANY; 
RECORDS = 7

4. Biểu thức ngày trong SQLite

Biểu thức ngày trả về giá trị ngày và giờ của hệ thống hiện tại. Những biểu thức này được sử dụng trong các thao tác dữ liệu khác nhau.

sqlite> SELECT CURRENT_TIMESTAMP;
CURRENT_TIMESTAMP = 2019-04-06 10:45:35

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *