Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#. Đây là một dạng bài tập cơ bản áp dụng các toán tử trong lập trình.

Mình sẽ thực hiện các chương trình để tìm phần nguyên và phần dư bằng cách cách khác nhau để các bạn có thể so sánh nhé.

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia có sẵn trong C#

Trong chương trình này, mình thực hiện khai báo và khởi tạo hai biến soBiChia soChia kiểu số nguyên int. Tiếp đến dùng toán tử “%” để tính phần dư và toán tử “/” để tính phần nguyên.

Sau đó sử dụng Console.WriteLine() để hiển thị kết quả ra màn hình bao gồm cả phần nguyên và phần dư.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo và khởi tạo hai biến số bị chia va số chia
      int soBiChia = 10;
      int soChia = 3;
      //hiển thị phép tính là phép chia giữa hai số
      Console.WriteLine("n Tinh: {0} / {1} = ?", soBiChia, soChia);
      //tinh phần dư của phép chia bằng toán toán tử %
      int phanDu = soBiChia % soChia;
      //tính phần nguyên của phép chia bằng toán tử /
      int phanNguyen = soBiChia / soChia;
      //hiển thị kết quả ra màn hình console bao gồm phần nguyên và phần dư
      Console.WriteLine("n Phan nguyen cua phep chia la: " + phanNguyen);
      Console.WriteLine("n Phan du cua phep chia la: " + phanDu);

      Console.WriteLine("n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai27 01 png

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia nhập từ bàn phím trong C#

Tương tự như chương trình 1, ở đây chỉ cần yêu cầu người dùng nhập vào số bị chia và số chia thay vì khởi tạo sẵn.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo và khởi tạo hai biến số bị chia va số chia
      int soBiChia;
      int soChia;
      //yêu cầu người dùng nhập vào số bị chia và số chia
      Console.Write("n Nhap vao so bi chia: ");
      soBiChia = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("n Nhap vao so chia: ");
      soChia = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //hiển thị phép tính là phép chia giữa hai số
      Console.WriteLine("n Tinh: {0} / {1} = ?", soBiChia, soChia);
      //tinh phần dư của phép chia bằng toán toán tử %
      int phanDu = soBiChia % soChia;
      //tính phần nguyên của phép chia bằng toán tử /
      int phanNguyen = soBiChia / soChia;
      //hiển thị kết quả ra màn hình console bao gồm phần nguyên và phần dư
      Console.WriteLine("n Phan nguyen cua phep chia la: " + phanNguyen);
      Console.WriteLine("n Phan du cua phep chia la: " + phanDu);

      Console.WriteLine("n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai27 02 png

Tìm phần nguyên và phần dư của phép chia bằng cách sử dụng hàm trong C#

Việc đầu tiên chúng ta cần tạo một hàm TimNguyenDu() với tham số truyền vào là hai số bị chia và số chia. Hàm này sử dụng toán tử “%” và “/” để tìm và hiển thị phần nguyên, phần dư ra màn hình console.

static void TimNguyenDu(int soBiChia, int soChia)
{
  //hiển thị phép tính là phép chia giữa hai số
  Console.WriteLine("n Tinh: {0} / {1} = ?", soBiChia, soChia);
  //tinh phần dư của phép chia bằng toán toán tử %
  int phanDu = soBiChia % soChia;
  //tính phần nguyên của phép chia bằng toán tử /
  int phanNguyen = soBiChia / soChia;
  //hiển thị kết quả ra màn hình console bao gồm phần nguyên và phần dư
  Console.WriteLine("n Phan nguyen cua phep chia la: " + phanNguyen);
  Console.WriteLine("n Phan du cua phep chia la: " + phanDu);
}

Tiếp đến gọi hàm TimNguyenDu() vừa tạo ở trên ở hàm Main(), với tham số truyền vào là hai giá trị được nhập bởi người dùng.

using System;

namespace BaiTapCSharp
{
  class Program
  {
    static void TimNguyenDu(int soBiChia, int soChia)
    {
      //hiển thị phép tính là phép chia giữa hai số
      Console.WriteLine("n Tinh: {0} / {1} = ?", soBiChia, soChia);
      //tinh phần dư của phép chia bằng toán toán tử %
      int phanDu = soBiChia % soChia;
      //tính phần nguyên của phép chia bằng toán tử /
      int phanNguyen = soBiChia / soChia;
      //hiển thị kết quả ra màn hình console bao gồm phần nguyên và phần dư
      Console.WriteLine("n Phan nguyen cua phep chia la: " + phanNguyen);
      Console.WriteLine("n Phan du cua phep chia la: " + phanDu);
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      //khai báo và khởi tạo hai biến số bị chia va số chia
      int soBiChia;
      int soChia;
      //yêu cầu người dùng nhập vào số bị chia và số chia
      Console.Write("n Nhap vao so bi chia: ");
      soBiChia = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.Write("n Nhap vao so chia: ");
      soChia = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //gọi hàm TimNguyenDu() vừa tạo ở trên để tìm phần nguyên và phần dư
      TimNguyenDu(soBiChia, soChia);
      Console.WriteLine("n-----Chuong trinh nay duoc dang tai Kiso.vn---");
    }
  }
}

Kết quả:

bai27 03 png

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tìm phần nguyên và phần dư của phép chia trong C#. Đây là bài tập cơ bản giúp các bạn luyện tập các kiến thức căn bản, hãy áp dụng có ở các bài tập phức tạp hơn nhé, chúc các bạn thành công !!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *