Tìm phần nguyên và phần dư trong java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tìm phần nguyên và phần dư của một số chia cho số khác bằng ngôn ngữ Java. Bạn sẽ vận dụng toán tử % để chia lấy phần dư và / để chia lấy phần nguyên.

Khi hai số chia cho nhau thì kết quả sẽ có hai phần, phần thứ nhất là phần nguyên và phần thứ hai là phân dư. Ví dụ: 11/4 thì phần nguyên sẽ là 2 và phần dư sẽ là 3.

Ví dụ: Tìm phần nguyên và phần dư trong java.

Trong chương trình sau, chúng ta có hai số nguyên là num1 và num2. Chúng ta đang tìm phần nguyên và phần dư của hai số này vậy nên sẽ thực hiện phép chia cho hai số.

import java.util.Scanner;
public class ChiaHaiSo {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào số thứ nhất: ");
    int num1 = scanner.nextInt();
    System.out.println("Nhập vào số thứ hai: ");
    int num2 = scanner.nextInt();
    int phanNg = num1 / num2;
    int phanDu = num1 % num2;
    System.out.println("Phần nguyên là: " + phanNg);
    System.out.println("Phần dư là: " + phanDu);
  }
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

phan du phan nguyen JPG

Để tìm được phần nguyên chúng ta sẽ sử dụng toán tử “/” trong java, toán tử “/” sẽ lấy phần nguyên của kết quả giữa hai số tức là 2. Còn phần dư, chúng ta sẽ sử dụng toán tử “%” để tìm phần dư cho phép tính này và kết quả sẽ là 1.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *