Tìm phần tử lớn nhất trong mảng C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ viết chương trình tìm phần tử lớn nhất trong mảng C++. Đây là một bài tập đơn giản giúp các bạn luyện tập về mảng trong C++.

Trong chương trình sau,mình đã khởi tạo một biến max_element và gán vào phần tử đầu tiên của mảng đã cho, sau đó so sánh biến đó với tất cả các phần tử khác của mảng bằng vòng lặp, bất cứ khi nào nhận được một phần tử có giá trị lớn hơn max_element.

Ví dụ: Tìm phần tử lớn nhất trong mảng C++

Trong chương trình dưới đây, mình đã viết một hàm largest_element() để thực hiện công việc so sánh các số trong mảng để tìm số lớn nhất. Sau khi khởi tạo các giá trị trong mảng ở hàm main() thì chúng ta gọi hàm largest_element() để tìm số lớn nhất trong mảng.

#include <iostream>
using namespace std;
int largest_element(int arr[], int num)
{
  int i, max_element;
  max_element = arr[0];
  for (i = 1; i < num; i++)     
    if (arr[i] > max_element)
      max_element = arr[i];
  return max_element;
}
 
int main()
{
  int arr[] = {1, 24, 145, 20, 8, -101, 300};
  int n = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);
  cout<<"Giá trị lớn nhất trong mảng là: "<< largest_element(arr, n);
  cout<<"n------------------------------n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Kiso.vn";
}

Kết quả: Với các giá trị trong mảng arr[] = {1, 24, 145, 20, 8, -101, 300} thì giá trị lớn nhất sẽ là 300.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

gia tri lon nhat JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình để tìm phần tử lớn nhất trong mảng C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *