Tìm số lớn nhất trong ba số bằng con trỏ C++

Bài này này ta sẽ viết chương trình tìm số lớn nhất trong ba số bằng con trỏ C++. Đây là một bài tập đơn giản giúp các bạn làm quen với con trỏ, cũng như hiểu được nó hoạt động như thế nào.

Dưới đây chúng ta sẽ thực hiện chương trình tìm ra số lớn nhất trong ba số bằng cách sử dụng các câu lệnh If, Else đơn giản, tâm điểm là sử dụng con trỏ pointer.

Tìm số lớn nhất trong ba số sử dụng con trỏ C++

Trong chương trình sau, chúng ta có ba số nguyên num1, num2 & num3. Mình đã gán địa chỉ của ba số này cho ba con trỏ p1, p2 & p3 tương ứng. Sau đó, thực hiện so sánh trên các giá trị được lưu trữ tại các địa chỉ được trỏ bởi các con trỏ bằng cách sử dụng câu lệnh if khác.

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  int num1, num2, num3;
  int *p1, *p2, *p3;

  //Nhận giá trị input từ người dùng
  cout<<"Nhập vào số thứ nhất: ";
  cin>>num1;
  cout<<"Nhập vào số thứ hai: ";
  cin>>num2;
  cout<<"Nhập vào số thứ ba: ";
  cin>>num3;

  //gán giá trị vào các địa chỉ p1,p2,p3
  p1 = &num1;
  p2 = &num2;
  p3 = &num3;
  //Thực hiện các điều kiện so sánh để tìm ra số lớn nhất
  if(*p1 > *p2)
  {
	if(*p1 > *p3)
	{
		cout<<*p1<<" là số lớn nhất";
	}
	else
	{
		cout<<*p3<<" là số lớn nhất";
	}
  }
  else
  {
	if(*p2 > *p3)
	{
		cout<<*p2<<" là số lớn nhất";
	}
	else
	{
		cout<<*p3<<" là số lớn nhất";
	}
  }

  cout<<"n---------------------------------n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại kiso.vn";
}

Kết quả sau khi chạy chương trình là:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

tim so lon nhat PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tìm số lớn nhất trong ba số sử dụng con trỏ. Chúc các bạ thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *