Tìm số nguyên tố trong một phạm vi bằng C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tìm số nguyên tố trong một phạm vi nhất định bằng C++. Đây là dạng bài tập thường gặp khi bắt đầu học ngôn ngữ lập trình.

Số nguyên tố là số chỉ chia hết cho 1 và chính nó, ví dụ:1,2,3,5,7,9,11,…

Ví dụ: Chương trình tìm số nguyên tố trong một phạm vi nhất định.

Trong ví dụ này chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào hai số bắt đầu và kết thúc, sau đó dùng vòng lặp For để hiển thị tất cả các số nguyên tố trong khoảng hai số mà người dùng nhập vào.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int num1, num2, flag_var, i, j;
 cout<<"Nhập vào số bắt đầu: ";
 cin>>num1;
 cout<<"Nhập vào số kết thúc: ";
 cin>>num2;
  cout<<"Các số nguyên tố từ "<<num1<<" đến "<<num2<<" là: n";
  for(i=num1+1; i<num2; ++i)
  {
   flag_var=0;
   for(j=2; j<=i/2; ++j)
   {
     if(i%j==0)
     {
      flag_var=1;
      break;
     }
   }
   if(flag_var==0)
     cout<<i<<endl;
 }
 cout<<"n---------------------------------n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Kiso.vn";
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

tim so nguyen to JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tìm số nguyên tố trong một phạm vi nhất định. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *