Tính căn bậc hai trong Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện một chương trình tính căn bậc hai của một số trong Java. Đây là dạng bài tập giúp các bạn làm quen với việc tạo một phương thức mới để tính toán trong Java, thay vì thực hiện trong phương thức main().

Để tính căn bậc hai của một số thì rất đơn giản khi chúng ta sử dụng phương thức Math.sqrt. Nhưng trong ví dụ này chúng ta sẽ không sử dụng phương thức này thay vì vậy sẽ sử dụng vòng lặp Do While.

Ví dụ: Tính căn bận hai của một số.

Trong ví dụ này chúng ta sẽ tạo một phương thức là CanBacHai() để tính căn bậc hai, sau đó gọi nó ra ở phương thức main() để thực hiện công việc tính căn của số được nhập vào từ người dùng.

import java.util.Scanner;
class CanBacHai {
  public static double squareRoot(int number) {
    double temp;

    double sr = number / 2;

    do {
      temp = sr;
      sr = (temp + (number / temp)) / 2;
    } while ((temp - sr) != 0);

    return sr;
  }
  public static void main(String[] args)
  {
    System.out.print("Nhập vào số num:");
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int num = scanner.nextInt();
    scanner.close();
    System.out.println("Căn bậc hai của "+ num+ " là: "+squareRoot(num));
  }
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

can bac hai JPG

Như vậy chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính căn bậc hai của một số trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *