Tính chu vi và diện tích hình tròn

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình để tính chu vi và diện tích hình tròn bằng C++.

Đây là một bài tập khá đơn giản và thường gặp khi học ngôn ngữ lập trình C++, chỉ cần sử dụng một vài toán tử và công thức tính diện tích và chu vi là được.

Trước khi vào ví dụ hãy cùng xem công thức tính chu vi và diện tích hình tròn:

 • Công thức tính chu vi hình tròn: C = 2 * R * PI
 • Công thức tính diện tích hình tròn: S = R * R * PI

Chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn.

Để tính diện tích và chu vi chúng ta phải biết bán kính hình tròn. Chương trình sẽ nhắc người dùng nhập bán kính và dựa trên đầu vào, nó sẽ tính toán các giá trị. Để làm cho nó đơn giản hơn, mình đã lấy giá trị PI tiêu chuẩn là 3,14 (không đổi) trong chương trình.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
  int circle_radius;
  float PI_VALUE=3.14, circle_area, circle_circumf;

  //Yêu cầu người dùng nhập vào bán kính
  cout<<"Nhập vào bán kính R: ";
  cin>>circle_radius;

  //tính diện tích
  circle_area = PI_VALUE * circle_radius * circle_radius;
  cout<<"Diện tích hình tròn là: "<<circle_area;

  //tính chu vi
  circle_circumf = 2 * PI_VALUE * circle_radius;
  cout<<"nChu vi hình tròn là: "<<circle_circumf;
  
  cout<<"n--------------------------------n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Kiso.vn";
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

cv dt hinh tron JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!