Tính điểm trung bình và xếp loại học tập

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính điểm trung bình và xếp loại học tập. Đây là một dạng bài tập căn bản để giúp các bạn nắm vững về các vòng lặp trong Java.

Chương trình này tính toán điểm của một học sinh dựa trên các điểm được nhập bởi người dùng trong mỗi môn học. Chương trình hoạt động như sau:

Nếu trung bình của các điểm là > = 8,0 thì xếp loại A,

Nếu trung bình là < 8,0 và > = 6,0 thì xếp loại B,

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Nếu trung bình là < 6,0 và > = 4,0 xếp loại C,

Còn lại < 4,0 thì xếp loại D.

Ví dụ: Chương trình tính điểm trung bình và xếp loại học tập.

Chúng ta sẽ có một mảng để chứa các điểm mà người dùng nhập vào, sau đó tính trung bình của các phần tử trong mảng và cuối cùng là sử dụng câu lệnh If, Else để xét điều kiện xếp loại.

import java.util.Scanner;
public class TrungBinhDiem
{
  public static void main(String args[])
  {
    int marks[] = new int[6];
    int i,n;
    boolean flag = true;
    float total=0, avg;
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào số môn học cần tính: ");
    n = scanner.nextInt();
      for(i=0; i<n; i++) {
        System.out.print("Nhập vào điểm của môn thứ "+(i+1)+": ");
        marks[i] = scanner.nextInt();
        total = total + marks[i];
      }
    scanner.close();
    avg = total/n;
    System.out.println("Điểm trung bình của "+ n + " môn học trên là: "+avg);
    System.out.print("Xếp loại của bạn là: ");
    if(avg>=8)
    {
      System.out.print("A");
    }
    else if(avg>=6 && avg<8)
    {
      System.out.print("B");
    }
    else if(avg>=4 && avg<6)
    {
      System.out.print("C");
    }
    else
    {
      System.out.print("D");
    }
    System.out.println();
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả:

trung binh diem JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính trung bình và xếp loại học tập. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *