Tính diện tích hình học sử dụng Overloading Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính diện tích hình học sử dụng phương thức Overloading. Đây là bài tập giúp các bạn hiểu rõ hơn về chức năng của phương thức Overloading.

Chương trình này tìm diện tích hình vuông, hình chữ nhật và hình tròn bằng cách sử dụng phương thức nạp chồng.

Trong chương trình này, chúng ta có ba phương thức có cùng tên area (), có nghĩa là chúng ta đang nạp chồng phương thức area (). Bằng cách thực hiện ba phương pháp diện tích khác nhau, chúng ta sẽ tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật và hình tròn.

Ví dụ: chương trình tính diện tích hình học sử dụng phương thức Overloading.

Ở ví dụ này chúng ta sẽ thực hiện tính diện tích của ba hìnhlà: vuông, chữ nhật, tròn. Bằng cách tạo một phương thức chung là calculateArea(), và chỉ khác đối số truyền vào.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

public class DienTichHinhHoc {
  void calculateArea(float x)
  {
    System.out.println("Diện tích hình vuông là: "+x*x+" DVDT");
  }
  void calculateArea(float x, float y)
  {
    System.out.println("Diện tích hình chữ nhật là: "+x*y+" DVDT");
  }
  void calculateArea(double r)
  {
    double area = 3.14*r*r;
    System.out.println("Diện tích hình tròn là: "+area+" DVDT");
  }
  public static void main(String args[]){
    DienTichHinhHoc obj = new DienTichHinhHoc();
    obj.calculateArea(6.1f);
    obj.calculateArea(10,22);
    obj.calculateArea(6.1);
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả:

dien tich hinh hoc JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính diện tích hình học sử dụng phương thức Overloading. Các bạn có thể áp dụng để tính diện tích hoặc chu vi của các hình khác, chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *