Tính diện tích tam giác trong Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính diện tích tam giác trong Java, cụ thể là tam giác thường, vì đây là công thức tính chung nhất cho tất cả các tam giác khác.

Ngoài ra còn có các loại tam giác đặc biệt khác, các bạn có thể tìm hiểu thêm.

Vi dụ: Chương trình tính diện tích tam giác.

Ở ví dụ này chúng ta tạo một hàm tính diện tích tam giác với tham số là chiều dài và chiều rộng, sau đó gọi nó ra ở hàm main() và thực hiện việc tính toán.

import java.util.Scanner;
class DienTichTamGiac {
  public static double tinhDienTich(double canhDay,double chieuCao) {
    return (canhDay * chieuCao)/2;
  }
  public static void main(String[] args) {
    double canhDay,chieuCao;
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập chiều dài cạnh đáy: ");
    canhDay = scanner.nextDouble();
    System.out.println("Nhập chiều cao: ");
    chieuCao = scanner.nextDouble();
    System.out.println("Diện tích hình tam giác là: " + tinhDienTich(canhDay,chieuCao));
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

dien tich tam giac JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính diện tích tam giác. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *