Tính diện tích và chu vi hình tròn trong Java

Trong bài tập này chúng ta thực hiện chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn trong Java, đây là dạng bài tập căn bản khi bắt đầu học ngôn ngữ lập trình Java.

Để tính diện tích và chu vi hình tròn thì chúng ta cần có bán kính và số Pi, vì vậy chúng ta sẽ nhận bán kính từ người dùng, còn số Pi = 3.14.

Ví dụ: Chương trình tính diện tích và chu vi hình tròn.

Ở ví dụ này chúng ta sẽ tạo hai hàm tinhDienTich() và tinhChuVi() với tham số là bán kính r.

Sau đó gọi nó ra ở hàm mainI() và thực hiện công việc tính toán.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

import java.util.Scanner;
class DienTichChuViHT {
  public static double tinhDienTich(double r) {
    return r * r * 3.14;
  }
  public static double tinhChuVi(double r){
    return r * 2 * 3.14;
  }
  public static void main(String[] args) {
    double r;
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập bán kính hình tròn: ");
    r = scanner.nextDouble();
    System.out.println("Diện tích hình tròn là: " + tinhDienTich(r));
    System.out.println("Chu vi hình tròn là: "+ tinhChuVi(r));
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình nay được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả:

chu vi dien tich ht JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính diện tích và chu vi hình tròn, chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *