Tính giai thừa sử dụng đệ quy trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính giai thừa của một số sử dụng đệ quy. Qua bài tập này giúp các bạn làm quen với việc tạo hàm và sử dụng hàm.

Chương trình này nhắc người dùng nhập bất kỳ số nguyên nào, tìm giai thừa của số đầu vào và hiển thị đầu ra trên màn hình.

Chúng ta sẽ sử dụng hàm đệ quy do người dùng xác định để thực hiện tác vụ. Ở đây chúng ta có một hàm find_factorial tự gọi nó theo cách đệ quy để tìm ra giai thừa của số đầu vào.

Ví dụ: Chương trình tính giai thừa của một số sử dụng đệ quy.

Trong ví dụ này chúng ta sẽ tạo một hàm đệ quy find_factorial() để thực hiện công việc tính giai thừa. Sau đó gọi nó ra ở hàm main rồi hiển thị ra màn hình.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

#include <iostream>
using namespace std;
int find_factorial(int);
int main()
{
  int num, fact;
  cout<<"Nhập vào một số nguyên bất kỳ: ";
  cin>>num;
  fact =find_factorial(num);
  cout<<"giai thừa của "<<num<<" là: "<<fact;
  cout<<"n---------------------------n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Kiso.vn";
}
int find_factorial(int n)
{
  if(n==0)
   return(1);
  return(n*find_factorial(n-1));
}

Kết quả:

giai thua JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính giai thừa của một số sử dụng đệ quy. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *