Tính giai thừa trong Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính giai thừa trong Java. Đây là một dạng bài tập cơ bản giúp các bạn nắm vững về các vòng lặp trong Java.

Chúng ta sẽ viết ba chương trình java để tìm giai thừa của một số.

 1. Sử dụng cho vòng.
 2. Sử dụng vòng lặp while.
 3. Tìm giai thừa của một số được nhập bởi người dùng.

Trước khi đi qua chương trình, hãy hiểu thế nào là giai thừa: Giai thừa của một số n được ký hiệu là n! và giá trị của n! là: 1 * 2 * 3 * … *(n-1) * n.

Ví dụ 1: Chương trình tính giai thừa trong Java sử dụng vòng lặp For.

Trong ví dụ này chúng ta sẽ tinh giai thừa của số number = 5, sau đó gán kết quả cho biến fact. Và cuối cùng là hiển thị fact ra màn hình kết quả.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

public class GiaiThua {
  public static void main(String[] args) {
    int number = 5;
    long fact = 1;
    for(int i = 1; i <= number; i++)
    {
      fact = fact * i;
    }
    System.out.println("Giai thừa của "+number+" là: "+fact);
    System.out.println();
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả:

giai thua JPG

Ví dụ 2: Chương trình tính giai thừa trong Java sử dung vòng lặp While.

Cũng tương tự như ví dụ trên, chúng ta sẽ dùng vòng lặp While để tính giai thừa cho số number = 5, rồi sau đó hiển thị kết qua ra màn hình.

public class GiaiThua {
  public static void main(String[] args) {
    int number = 5;
    long fact = 1;
    int i = 1;
    while(i<=number)
    {
      fact = fact * i;
      i++;
    }
    System.out.println("Giai thừa của "+number+" là: "+fact);
    System.out.println();
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả:

giai thua JPG

Ví dụ 3: Chương trình tính giai thừa trong Java với đầu vào từ người dùng.

Trong ví dụ này chúng ta sẽ dùng vòng lặp For để tính giai thừa của một số mà do người dùng nhập vào, bằng cách sử dụng lớp Scanner.

import java.util.Scanner;
public class GiaiThua {
  public static void main(String[] args) {
    int number;
    System.out.println("Nhập vào số cần tính: ");
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    number = scanner.nextInt();
    scanner.close();
    long fact = 1;
    int i = 1;
    while(i<=number)
    {
      fact = fact * i;
      i++;
    }
    System.out.println("Giai thừa của "+number+" là: "+fact);
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Kiso.vn");
  }
}

Kết quả:

giai thua1 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính giai thừa trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *