Tính lãi xuất trong java

Trong bài này chúng ta sẽ thực hiện một chương trình tính lãi xuất đơn giản trong java, đây là công thức khá đơn giản và được sử dụng nhiều khi vay vốn.

Để viết chương trình về lãi xuất kép, hãy quay lại ví dụ trước mình đã có hướng dẫn về lãi xuất kép rồi nhé !!

Công thức tính lãi xuất đơn giản

Lãi xuất = (P × R × T)/100

Trong đó:

 • P là số tiền gốc
 • R là lãi xuất mỗi năm
 • T là thời gian (tính bằng năm)

Ví dụ: một người đàn ông gửi 2000$ vào ngân hàng với lãi xuất 6% mỗi năm trong 3 năm, hãy tính lãi xuất đơn giản vào cuối 3 năm.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Lãi xuất = (2000 x 6 x 3) / 100 = 360$

Ví dụ: Tính lãi xuất trong java

Trong ví dụ này chúng ta sẽ lấy giữ liệu từ người dùng sau đó dựa vào dữ liệu vừa được nhập để tính lãi xuất đơn giản.

import java.util.Scanner;
public class TinhLaiXuat
{
  public static void main(String args[])
  {
    float p, r, t, sinterest;
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhập vào số tiền gửi vào ngân hàng : ");
    p = scan.nextFloat();
    System.out.print("Nhập vào lãi xuất hàng năm (%) : ");
    r = scan.nextFloat();
    System.out.print("Nhập vào thời gian gửi (tính bằng năm) : ");
    t = scan.nextFloat();
    scan.close();
    sinterest = (p * r * t) / 100;
    System.out.print("Số tiền lãi là: " +sinterest);
  }
}

Kết quả:

tinh lai xuat JPG

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *