Tính toán và in giá trị của chỉnh hợp P

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình C++ để tính toán và in giá trị của chỉnh hợp P. Qua bài tập này các bạn sẽ hiểu được cách tính của chỉnh hợp P như thế nào.

Chỉnh hợp P có thể được biểu diễn dưới dạng P (n, r). Công thức của P (n, r) là:

n! / (n - r)!

Ví dụ P (6, 2) = 6! / (6-2)! => 720/24 = 30.

Chương trình C++ để tính toán và in giá trị của chỉnh hợp P.

Trong ví dụ này chúng ta cần tạo một hàm fact() để thực hiện công việc tính toán P như công thức ở trên. Tiếp đến sẽ tạo hàm main() để yêu cầu người dùng nhập vào số n và r, rồi gọi hàm fact() để thực hiện tính toán với hai số mà người dùng vừa nhập vào.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

#include <iostream>
using namespace std;
int fact(int num);
int main()
{
   int n, r, npr_var;
 
  cout<<"Nhập vào bắt đầu r: ";
  cin>>r;
  cout<<"nNhập vào số kết thúc n: ";
  cin>>n;
  
  npr_var = fact(n) / fact(n - r);
  cout<<"Giá trị của P("<<n<<","<<r<<") là: "<<npr_var;
  cout<<"n-----------------------------------n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Kiso.vn";
}
int fact(int num)
{
  int k = 1, i;
  // factorial of 0 is 1
  if (num == 0)
  {
    return(k);
  }
  else
  {
    for (i = 1; i <= num; i++)
  {
      k = k * i;
	}
  }
  return(k);
}

Kết quả của chương trình sau khi chạy:

so rpn trong c 2B 2B JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính toán và in giá trị của chỉnh hợp P. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *