Tính tổng các số trong mảng trong Java

Trong bài này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính tổng các số trong mảng trong Java. Đây là bài tập căn bản giúp các bạn nắm vững kiến thức về mảng (Array).

Dưới đây chúng ta sẽ thực hiện hai chương trình tính tổng các số trong mảng, chương trình một chúng ta sẽ sử dụng một mảng được gán giá trị sẵn trước đó. Chương trình hai sẽ yêu cầu người dùng nhập vào giá trị của mảng rồi thực hiện việc tính tổng.

Ví dụ 1:

Ở ví dụ này chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp For để tính tổng các số trong mảng.

class TinhTongTrongMang{
  public static void main(String args[]){
    int[] array = {10, 20, 30, 40, 50, 10};
    int sum = 0;
    //Advanced for loop
    for( int num : array) {
      sum = sum+num;
    }
    System.out.println("Kết quả là:"+sum);
  }
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

tinh tong mang JPG

Ví dụ 2: Tính tổng các số trong mảng sử dụng Scanner.

Trong ví dụ này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính tổng các số trong mảng sử dụng Scanner, vì vậy hãy import nó vào trước đã nhé!

import java.util.Scanner;
public class TinhTongTrongMang {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Nhập vào số phần tử trong mảng: ");
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int n = scanner.nextInt();
    double[] arr = new double[n];
    double total = 0;
    for(int i=0; i<arr.length; i++){
      System.out.print("Nhập vào giá trị cho phần tử thứ "+(i+1)+": ");
      arr[i] = scanner.nextDouble();
    }
    scanner.close();
    for(int i=0; i<arr.length; i++){
      total = total + arr[i];
    }
    System.out.format("Kết quả là: %.3f", total);
  }
}

Kết quả:

tinh tong mang1 JPG

Như vậy chúng ta đã thực hiện xong hai chương trình tính tổng các số trong mảng trong java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *