Tính tổng n số tự nhiên đầu tiên trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính tổng n số tự nhiên đầu tiên trong C++. Đây là một bài tập căn bản giúp các bạn luyện tập về vòng lăp For, While.

Chương trình tìm tổng của n số tự nhiên đầu tiên. Chúng ta sẽ thấy hai chương trình C để tính tổng các số tự nhiên. Trong chương trình C đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp For để tìm tổng và trong chương trình thứ hai, chúng ta sẽ thực hiện tương tự bằng cách sử dụng vòng lặp While.

Ví dụ 1: Chương trình tính tổng n số tự nhiên đầu tiên trong C++ sử dụng vòng lặp For.

Người dùng nhập giá trị của n và chương trình tính tổng của n số tự nhiên đầu tiên sử dụng vòng lặp for.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   int n, count, sum = 0;
  cout<<"Nhập vào n (số lượng phần tử đầu tiên cần tính tổng): ";
  cin>>n;
  cout<<"Các số cần tính là: ";
  for(count=1; count <= n; count++)
  {
    sum = sum + count;
    cout<<count<<"t";
  }
  cout<<endl<<"Tổng "<<n<<" đầu tiên là: "<<sum;
  cout<<"n-----------------------------------n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Kiso.vn";
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

tong n so dau tien JPG

Ví dụ 2: Chương trình tính tổng n số tự nhiên đầu tiên trong C++ sử dụng vòng lặp While.

Tương tự như ví dụ 1, chúng ta vẫn sẽ yêu cầu người dùng nhập vào số lượng phần tử đầu tiên muốn tính tổng, rồi sử dụng vòng lặp While để tính.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   int n, count, sum = 0;
  cout<<"Nhập vào n (số lượng phần tử đầu tiên cần tính tổng): ";
  cin>>n;
  count=1;
  while(count <= n){
  	sum = sum + count;
  	count++;
  }
  cout<<endl<<"Tổng "<<n<<" đầu tiên là: "<<sum;
  cout<<"n-----------------------------------n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Kiso.vn";
}

Kết quả:

tong n so dau tien1 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính tổng n số tự nhiên đầu tiên trong C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *