Toán tử giao và hợp trong Excel: Dấu phẩy và khoảng trắng

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu hai toán tử được sử dụng rất thông dụng trong Excel, đó là toán tử giao (khoảng trắng) và toán tử hợp (dấu phẩy).

1. Giao là gì? Hợp là gì?

Trước tiên bạn cần hiểu một chút về khái niệm giao và hợp:

Giao của hai tập hợp là phần tử chung của hai tập hợp đó. Ví dụ, A giao B kết quả là những phần từ nằm trong tập hợp A lẫn B.

Hợp của hai tập hợp là tổng tất cả những phần tử của hai tập hợp đó. Ví dụ, A hợp B kết quả là tổng tất cả phần tử của A và B.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ: A = {1,2,3,6,7}, B = {1,3,9} thì:

  • A giao B = {1,3}
  • A hợp B = {1,2,3,6,7,9}

2. Phép hợp trong Excel

Trong Excel, để gop hai vùng chọn các cell lại thì ta dùng toán tử hợp (dấu phẩy).

Xem hình dưới đây:

union operator png

Trong công thức =SUM(C4:D8,D7E11) mình đã sử dụng phép hợp , để gộp tổng của hai vùng chọn như trong hình, kết quả sẽ là 20.

Trên là cách dùng ngắn gọn, cách dùng đầy đủ sẽ là: =SUM(C4:D8) + SUM(D7:E11).

3. Phép giao trong Excel

Khác với phép hợp, phép giao chỉ trả về những phần tử nằm ở ca hai tập hợp.

Như hình ảnh ở phần 2 thì kết quả nó sẽ trả về 2, tại vì chỉ có 2 ô D7 và D8 là nằm ở cả hai vùng chọn.

intersect operator png

Công thức sẽ khác chút xíu: =SUM(C4:D8,D7E11), mình đã thay dấu phẩy bằng khoảng trắng.

Và đây là công thức tương đương với công thức trên: =SUM(D7:D8).

Bài này mục đích muốn bạn hiểu hai phép giao (khoảng trắng) và hợp (dấy phẩy) trong Excel. Thực tế thì trong Excel phép hợp vẫn được sử dụng thường xuyên hơn phép giao.