Toán tử GLOB trong SQLite

Toán tử GLOB trong SQLite được sử dụng để so sánh các giá trị với một mẫu (pattern) bằng cách sử dụng ký tự đại diện (wildcards). Nếu biểu thức tìm kiếm khớp với biểu thức mẫu, toán tử GLOB sẽ trả về true, là 1. Toán tử GLOB không giống như toán tử LIKE, toán tử GLOB phân biệt chữ hoa chữ thường và nó tuân theo cú pháp của UNIX để chỉ định các ký tự đại diện như sau:

 • The asterisk sign (*)
 • The question mark (?)

The asterisk sign (*) dùng để đại diện cho 0 hoặc nhiều ký tự. The question mark (?) đại diện cho một ký tự đơn.

1. Cú pháp của toán tử * và toán tử ? trong SQlite

Cú pháp cơ bản của toán tử * và toán tử ? trong SQLite như sau:

SELECT FROM table_name
WHERE column GLOB 'XXXX*'
or 
SELECT FROM table_name
WHERE column GLOB '*XXXX*'
or
SELECT FROM table_name
WHERE column GLOB 'XXXX?'
or
SELECT FROM table_name
WHERE column GLOB '?XXXX'
or
SELECT FROM table_name
WHERE column GLOB '?XXXX?'
or
SELECT FROM table_name
WHERE column GLOB '????'

Bạn có thể kết hợp N số điều kiện bằng cách sử dụng toán tử AND hoặc OR. Ở đây, XXXX có thể là bất kỳ giá trị số hoặc chuỗi nào.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

2. Ví dụ của toán tử * và toán tử ? trong SQLite

Bảng sau đây sẽ liệt kê một số ví dụ cho thấy sự kết hợp giữa mệnh đề WHERE, toán tử LIKE và toán tử  ‘*‘ và toán tử ‘?

Câu lệnhMô tả
WHERE SALARY GLOB ‘200*’Tìm bất kỳ giá trị nào bắt đầu bằng 200
WHERE SALARY GLOB ‘*200*’Tìm bất kỳ giá trị nào có 200 ở bất kỳ vị trí nào
WHERE SALARY GLOB ‘?00*’Tìm bất kỳ giá trị nào có 00 ở vị trí thứ hai và thứ ba
WHERE SALARY GLOB ‘2??’Tìm bất kỳ giá trị nào bắt đầu bằng 2 và có ít nhất 3 ký tự
WHERE SALARY GLOB ‘*2’Tìm bất kỳ giá trị nào kết thúc bằng 2
WHERE SALARY GLOB ‘?2*3’Tìm bất kỳ giá trị nào có 2 ở vị trí thứ hai và kết thúc bằng 3
WHERE SALARY GLOB ‘2???3’Tìm bất kỳ giá trị nào trong một số có năm chữ số bắt đầu bằng 2 và kết thúc bằng 3

Giả sử chúng ta có bảng COMPANY có các dòng dữ liệu sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Ví dụ sau đây sẽ hiển thị tất cả các bản ghi từ bảng COMPANY trong đó age bắt đầu bằng 2.

sqlite> SELECT * FROM COMPANY WHERE AGE GLOB '2*';

Kết quả của ví dụ trên như sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Ví dụ sau đây sẽ hiển thị tất cả các bản ghi trong bảng COMPANY trong đó address có dấu gạch nối (-) bên trong giá trị.

sqlite> SELECT * FROM COMPANY WHERE ADDRESS GLOB '*-*';

Và kết quả của ví dụ trên như sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *