Toán tử LIKE trong SQLite

Toán tử LIKE trong SQLite được sử dụng để so sánh một giá trị với một mẫu (pattern) bằng cách sử dụng ký tự đại diện (wildcards). Nếu biểu thức tìm kiếm khớp với biểu thức mẫu, toán tử LIKE sẽ trả về true, là 1. Có hai ký tự đại diện (wildcards) được sử dụng cùng với toán tử LIKE đó là:

 • Dấu phần trăm (%) 
 • Dấu gạch dưới (_)

Dấu phần trăm (%) dùng để đại diện cho 0, 1 hoặc nhiều ký tự. Dấu gạch dưới (_) dùng để đại diện cho một ký tự đơn.

1. Cú pháp của toán tử Like trong SQLite

Sau đây là cú pháp cơ bản của dấu phần trăm (%) và dấu gạch dưới (_) kết hợp với toán tử LIKE trong SQLite.

SELECT FROM table_name
WHERE column LIKE 'XXXX%'
or 
SELECT FROM table_name
WHERE column LIKE '%XXXX%'
or
SELECT FROM table_name
WHERE column LIKE 'XXXX_'
or
SELECT FROM table_name
WHERE column LIKE '_XXXX'
or
SELECT FROM table_name
WHERE column LIKE '_XXXX_'

Bạn có thể kết hợp N số điều kiện bằng cách sử dụng toán tử AND hoặc OR (xem chi tiết tại bài toán tử AND và OR trong SQLite). Ở đây, XXXX có thể là bất kỳ giá trị số hoặc chuỗi bất kỳ.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

2. Ví dụ của toán tử LIKE trong SQLite

Bảng sau sẽ liệt kê một số ví dụ cho thấy sự kết hợp giữa mệnh đề WHERE, toán tử LIKE và hai toán tử ‘%‘ và ‘_‘.

Câu lệnhMô tả
WHERE SALARY LIKE ‘200%’Tìm bất kỳ giá trị nào bắt đầu bằng 200
WHERE SALARY LIKE ‘%200%’Tìm bất kỳ giá trị nào có 200 ở bất kỳ vị trí nào
WHERE SALARY LIKE ‘_00%’Tìm bất kỳ giá trị nào có 00 ở vị trí thứ hai và thứ ba
WHERE SALARY LIKE ‘2_%_%’Tìm bất kỳ giá trị nào bắt đầu bằng 2 và có ít nhất 3 ký tự
WHERE SALARY LIKE ‘%2’Tìm bất kỳ giá trị nào kết thúc bằng 2
WHERE SALARY LIKE ‘_2%3’Tìm bất kỳ giá trị nào có 2 ở vị trí thứ hai và kết thúc bằng 3
WHERE SALARY LIKE ‘2___3’Tìm bất kỳ giá trị nào trong một số có năm chữ số bắt đầu bằng 2 và kết thúc bằng 3

Giả sử chúng ta có bảng COMPANY với các bản ghi như sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1      Paul    32     California 20000.0
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Ví dụ sau đây sẽ hiển thị tất cả các bản ghi từ bảng COMPANYage bắt đầu bằng 2.

sqlite> SELECT * FROM COMPANY WHERE AGE LIKE '2%';

Kết quả của ví dụ trên như sau:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
2      Allen    25     Texas    15000.0
3      Teddy    23     Norway   20000.0
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
5      David    27     Texas    85000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0
7      James    24     Houston   10000.0

Ví dụ sau đây sẽ hiển thị tất cả các bản ghi từ bảng COMPANY trong đó giá trị của address có dấu gạch nối (-) bên trong giá trị.

sqlite> SELECT * FROM COMPANY WHERE ADDRESS LIKE '%-%';

Sau đây là kết quả của ví dụ trên:

ID     NAME    AGE     ADDRESS   SALARY
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
4      Mark    25     Rich-Mond  65000.0
6      Kim     22     South-Hall 45000.0

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *