Toán tử UNION trong SQLite

Toán tử UNION trong SQLite được sử dụng để kết hợp các kết quả của hai hoặc nhiều câu lệnh SELECT mà không trả về bất kỳ hàng trùng lặp nào.

Để sử dụng UNION, mỗi SELECT phải có cùng số cột được chọn, cùng số biểu thức cột, cùng loại dữ liệu và cùng một thứ tự, nhưng chúng không cần thiết có cùng độ dài.

1. Cú pháp UNION trong SQLite

Sau đây là cú pháp cơ bản của toán tử UNION trong SQLite

SELECT column1 [, column2 ]
FROM table1 [, table2 ]
[WHERE condition]

UNION

SELECT column1 [, column2 ]
FROM table1 [, table2 ]
[WHERE condition]

Ở đây điều kiện đã cho có thể là bất kỳ biểu thức đã cho nào dựa trên yêu cầu của bạn.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

2. Ví dụ UNION trong SQLite

Giả sử chúng ta có bảng COMPANY có các dòng dữ liệu sau:

sqlite> select * from COMPANY;
ID     NAME         AGE     ADDRESS   SALARY
---------- -------------------- ---------- ---------- ----------
1      Paul         32     California 20000.0
2      Allen         25     Texas    15000.0
3      Teddy         23     Norway   20000.0
4      Mark         25     Rich-Mond  65000.0
5      David         27     Texas    85000.0
6      Kim          22     South-Hall 45000.0
7      James         24     Houston   10000.0

Giả sử chúng ta cũng có bảng DEPARTMENT có các dòng dữ liệu sau:

ID     DEPT         EMP_ID
---------- -------------------- ----------
1      IT Billing      1
2      Engineering      2
3      Finance        7
4      Engineering      3
5      Finance        4
6      Engineering      5
7      Finance        6

Bây giờ chúng ta hãy join hai bảng này bằng cách sử dụng câu lệnh SELECT cùng với toán tử UNION như sau:

sqlite> SELECT EMP_ID, NAME, DEPT FROM COMPANY INNER JOIN DEPARTMENT
     ON COMPANY.ID = DEPARTMENT.EMP_ID
     
     UNION
     
     SELECT EMP_ID, NAME, DEPT FROM COMPANY LEFT OUTER JOIN DEPARTMENT
     ON COMPANY.ID = DEPARTMENT.EMP_ID;

Kết quả của câu lệnh trên như sau:

EMP_ID   NAME         DEPT
---------- -------------------- ----------
1      Paul         IT Billing
2      Allen         Engineering
3      Teddy         Engineering
4      Mark         Finance
5      David         Engineering
6      Kim          Finance
7      James         Finance

3. Toán tử UNION ALL trong SQLite

Toán tử UNION ALL được sử dụng để kết hợp các kết quả của hai câu lệnh SELECT bao gồm các hàng trùng lặp.

Các quy tắc tương tự áp dụng cho UNION cũng áp dụng cho UNION ALL.

Cú pháp của toán tử UNION ALL trong SQLite như sau:

SELECT column1 [, column2 ]
FROM table1 [, table2 ]
[WHERE condition]

UNION ALL

SELECT column1 [, column2 ]
FROM table1 [, table2 ]
[WHERE condition]

Ở đây điều kiện đã cho có thể là bất kỳ biểu thức đã cho nào dựa trên yêu cầu của bạn.

4. Ví dụ UNION ALL trong SQLite

Bây giờ, chúng ta hãy join hai bảng COMPANYDEPARTMENT đã đề cập ở trên trong câu lệnh SELECT như sau:

sqlite> SELECT EMP_ID, NAME, DEPT FROM COMPANY INNER JOIN DEPARTMENT
     ON COMPANY.ID = DEPARTMENT.EMP_ID
     
     UNION ALL

     SELECT EMP_ID, NAME, DEPT FROM COMPANY LEFT OUTER JOIN DEPARTMENT
     ON COMPANY.ID = DEPARTMENT.EMP_ID;

Và kết quả của câu lệnh trên:

EMP_ID   NAME         DEPT
---------- -------------------- ----------
1      Paul         IT Billing
2      Allen         Engineering
3      Teddy         Engineering
4      Mark         Finance
5      David         Engineering
6      Kim          Finance
7      James         Finance
1      Paul         IT Billing
2      Allen         Engineering
3      Teddy         Engineering
4      Mark         Finance
5      David         Engineering
6      Kim          Finance
7      James         Finance

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *