Bài 08: Sử dụng CURL PHP để đăng nhập vào website khác

Trong bài này chúng ta sẽ vận dụng những kiến thức ở bài POST và GET trong PHP CURL để xử lý đăng nhập vào một website nào đó. Cái này khá là hay đấy vì mình có thể dùng để làm ứng dụng đăng bài tự động lên các forum hay một số website khác cheeky.

...

Bài 07: Sử dụng PHP CURL tạo album Picasa và trả về ID album

Tiếp bước bài viết sử dụng curl để upload hình lên Picasa thì chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để tạo một album mới trong picasa, trong bài này chúng ta sẽ sử dụng PHP CURL và có kế thừa hàm login google ở bài trước để...

Bài 04: PHP CURL POST – GET – Sử dụng CURL để submit form

Trong bài này chúng ta tìm hiểu hai  phương thức POST, GET trong CURL và tìm hiểu làm thế nào để giả lập phương thức POST với PHP CURL, đồng thời chúng ta làm một ví dụ vể sử dụng CURL để submit một form với method là POST.

...

Bài 03: Lấy hình từ site khác bằng PHP CURL

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu hàm curl_setopt php dùng để thiết lập các thông số cấu hình cho CURL. Như tôi đã trình bày vì nội dung các tham số của hàm này quá nhiều nên không thể liệt kê ra hết được, vì vậy chúng  ta sẽ làm từng ví dụ để dễ dàng nắm bắt hơn. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách lấy hình từ site khác bằng...

Bài 02: Tìm hiểu hàm curl_setopt (CURL PHP)

Bài trước chúng ta đã làm một ví dụ đơn giản sử dụng CURL để viết một ứng dụng đó là chạ một trang web khác, trong bài đó chúng ta có sử dụng hàm curl_setopt để thiết lập các thông số cấu hình cho CURL. Vậy thì trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm này và các thông số truyền vào của nó nhé.

...