Tự Tạo Câu Lệnh Artisan Trong Laravel

Khi mới làm quen với framework Laravel, tôi cũng như bạn rất ngạc nhiên khi biết có một công cụ dòng lệnh. Nhất là những người dùng hệ điều hành window như tôi. Đầu tiên chưa quen thấy ghét ghét nhưng càng về sau tôi lại thấy nó khá hữu ích, nó thật sự xuất sắc khi xử lý các công việc mang tính thủ công bằng cách tự động hóa chúng.

1. Artisan là gì ?

An artisan is a skilled craft worker who makes or creates things by hand that may be functional or strictly decorative – Theo wikipedia

Còn trong Laravel thì Artisan là giao diện command-line được thêm vào Laravel. Nó cung cấp một số lệnh hữu ích mà có thể hỗ trợ bạn trong khi xây dựng ứng dụng của mình. Để xem danh sách tất cả các lệnh Artisan có sẵn, bạn có thể sử dụng lệnh list để xem toàn bộ cú pháp với Artisan.

2. Tự Tạo Câu Lệnh

Chắc hẳn đối với ai làm việc với Laravel điều quen thuộc vào lệnh php artisan db:seed.Nó dùng để seed dữ liệu vào DB. Nhưng hôm nay không dùng cái này nữa. Tôi sẽ tự tạo câu lệnh để seed dữ liệu vào DB.

Để tạo ra một command mới, sử dụng lệnh của Artisan make:command. Lệnh này sẽ tạo ra một command class trong app/Console/Commands. Đừng lo lắng nếu thư mục này không tồn tại trong ứng dụng của bạn, vì nó sẽ được tạo ra khi lần đầu tiên bạn chạy câu lệnh Artisan make:comand. Các command này được tạo ra sẽ bao gồm các thiết lập mặc định của properties và methods có mặt trên tất cả các command.

php artisan make:command UserCommand

Mở file UserCommand.php lên ta sẽ thấy cấu trúc class như sau

<?php

namespace AppConsoleCommands;

use IlluminateConsoleCommand;

class UserCommand extends Command
{
  /**
   * The name and signature of the console command.
   *
   * @var string
   */
  protected $signature = 'command:name';

  /**
   * The console command description.
   *
   * @var string
   */
  protected $description = 'Command description';

  /**
   * Create a new command instance.
   *
   * @return void
   */
  public function __construct()
  {
    parent::__construct();
  }

  /**
   * Execute the console command.
   *
   * @return mixed
   */
  public function handle()
  {
    //
  }
}

Giả thích qua một chút:
Các tham số cho câu lệnh Artisan được định nghĩa trong thuộc tính signature. Thuộc tính này cho phép bạn định nghĩa tên câu lệnh, tham số và các tùy chọn. Các tham số được định nghĩa trong hai dấu ngoặc nhọn {parameter}. Chúng ta cũng có thể mặc định giá trị ban đầu cho các tham số.

protected $signature = 'user:insert {numberOfUser=1}'

Ví dụ ta chạy lệnh php artisan user:insert 10 thì sẽ tạo ra 10 user.
Vậy làm sao câu lệnh php artisan user:insert có thể insert được dữ liệu vào cơ sở dữ lệnh. Mấu chốt vấn đề nằm ở handle(), trong function handle() ta xử lí như sau.


public function handle()
{
  $numberOfUser = $this->argument('numberOfUser');
  if($this->confirm('Are you sure create user?')) {
    $faker = FakerFactory::create();
    try {
      for ($i=0; $i < $numberOfUser; $i++) { 
        DB::table('users')->insert([
          'name'     => $faker->name,
          'email'    => $faker->unique()->email,
          'password'   => Hash::make('123456')
          ]);
      }
      $this->info($numberOfUser . 'user create success');
    } catch (Exception $e) {
      $this->error('Error ' . $e . ' when create users.');
    }
  }
}

Nhớ khai báo thêm use Faker use Hash use DB trên class nhé!!!
Tiếp theo, để sử dụng được câu lệnh này chúng ta cần đăng ký nó trong appConsoleKernel.php trong thuộc tính commands:

  protected $commands = [
    CommandsUserCommand::class,
  ];

Thực hiện liệt kê danh sách các lệnh artisan xem đã có chưa?

php artisan list
....
 user
 user:insert   Create an user by Nguyen Huu Su
....

OK, bước theo là config tên DB trong file .env và chạy migrate để tạo bảng users trong DB
Xong rồi thì mở comand line lên và chạy lệnh php artisan user:insert 10.

php artisan user:insert 10

Are you sure create user? (yes/no) [no]:
> yes 

10 user create success

Lên DB vào bảng users kiểm tra kết quả bạn sẽ thấy được 10 trường được thêm vào bảng. Done !

3. Tổng Kết

Laravel Artisan giúp cho các công việc phần backend dễ chịu hơn rất nhiều, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những câu lệnh thực hiện các kịch bản giúp việc viết code hoặc quản trị website. Có thể nói Laravel Artisan là một ý tưởng rất hay, một công cụ giúp cho framework Laravel đang tạo ra sự khác biệt so với các framework khác. Cũng có thể do Taylor Otwell, người phát triển ra framework Laravel là một lập trình viên lâu năm của .NET được sử dụng công cụ Microsoft Visual Studio quá tiện lợi, muốn đưa luồng gió đó vào với ngôn ngữ PHP. Chúng ta hãy cùng chờ xem, liệu Laravel còn những cái gì khác khiến chúng ta phải trầm trồ.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *