Vẽ hình chữ nhật trong SVG

Vẽ hình chữ nhật trong SVG 6


Đầu tiên, mình sẽ tạo một khung bao bằng svg như sau:

<svg width='300' height='200' style='background: cyan'></svg>

Vẽ hình chữ nhật trong SVG 7

Tiếp theo, mình sẽ tạo hình chữ nhật bằng rect, với chiều rộng 200px, chiều cao 100px:

<svg width='300' height='200' style='background: cyan'>
   <rect width='200' height='100' />
</svg>

Vẽ hình chữ nhật trong SVG 8

Hình chữ nhật có mặc định màu đen ở góc trên bên trái, bắt đầu tại điểm tọa độ x = 0, y = 0. Mình sẽ di chuyển hình vào vị trí trung tâm.

<svg width='300' height='200' style='background: cyan'>
   <rect x='50' y='50' width='200' height='100' />
</svg>

Vẽ hình chữ nhật trong SVG 9

Cuối cùng, mình sẽ thêm một số thuộc tính màu nền và viền như bên dưới:

<svg width="300" height="200" style="background: cyan">
   <rect x="50" y="50" width="200" height="100" fill="blue" stroke="orange" stroke-width="4" fill-opacity='0.5'></rect>
</svg>

Vẽ hình chữ nhật trong SVG 10

Bây giờ, bạn có thể tạo một hình chữ nhật bằng SVG thật dễ dàng!

Nguồn: www.naututs.com