Vẽ hình tròn trong SVG

Vẽ hình tròn trong SVG 6


Đầu tiên, mình sẽ tạo một khung bao bằng svg như sau:

<svg width='300' height='200' style='background: cyan'></svg>

Vẽ hình tròn trong SVG 7

Tiếp theo, mình sẽ tạo hình tròn bằng circle, với bán kính là 40px:

<svg width='300' height='200' style='background: cyan'>
   <circle r='40' />
</svg>

Vẽ hình tròn trong SVG 8
Hình tròn có mặc định màu đen ở góc trên bên trái và tâm đường tròn nằm tại điểm tọa độ x = 0, y = 0. Mình sẽ di chuyển hình vào vị trí trung tâm.

<svg width='300' height='200' style='background: cyan'>
   <circle cx='150' cy='100' r='40' />
</svg>

Vẽ hình tròn trong SVG 9
Cuối cùng, mình sẽ thêm một số thuộc tính màu nền, viền như bên dưới:

<svg width='300' height='200' style='background: cyan'>
   <circle cx='150' cy='100' r='40' fill='blue' stroke='orange' stroke-width='4' fill-opacity='0.5'/>
</svg>

Vẽ hình tròn trong SVG 10
Bây giờ, bạn có thể tạo một hình tròn bằng SVG thật dễ dàng!

Nguồn: www.naututs.com