Vòng lặp for trong C#

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cấu trúc mới trong lập trình, đó là vòng lặp trong C#. Vòng lặp giúp chúng ta giảm thiểu công sức khi chúng ta viết code cho những vấn đề thường xuyên lặp lại, ví dụ như muốn tính tổng từ 1 đến 10 chẳng hạn. Nếu không có vòng lặp thì chúng ta sẽ viết như nào nhỉ ? Tong = 1+2+3+4+5+...+10. Vậy nếu ta muốn tính tổng từ 1 đến 20.000 thì sao ? Rõ ràng là ta không thể ngồi bấm từ 1 đến 20.000 được. Vì thế vòng lặp ra đời để giải quyết những vấn đề tương tự.

Trong C# có nhiều cấu trúc lặp:

 • Cấu trúc vòng lặp for.
 • Cấu trúc vòng lặp while.
 • Cấu trúc vòng lặp do - while.
 • Cấu trúc vòng lặp foreach.
 • Và có một vòng lặp đặt biệt đó là đệ quy.
 • Ngoài ra chúng ta có thể tạo ra vòng lặp không chính quy bằng cách sử dụng lệnh goto.

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cấu trúc vòng lặp for và những bài tập cơ bản áp dụng vòng lặp này nhé !!!

1. Cấu trúc vòng lặp for

Sử dụng vòng lặp for cho chúng ta biết trước số lần lặp của lệnh hoặc khối lệnh. Ta hoàn toàn xác định được số lần lặp lại của lệnh hay đoạn lệnh trong phần thân của vòng lặp. Vì thế đây là một vòng lặp được sử dụng khá linh hoạt và thường xuyên trong các ngôn ngữ lập trình nói chung và C# nói riêng.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Cú pháp sử dụng vòng lặp for như sau: 

 

for ([ phần khởi tạo] ; [biểu thức điều kiện]; [bước lặp])
{
  <Câu lệnh thực hiện>
}

 

Trong đó:

 • Phần khởi tạo là chứa đoạn mã khởi tạo giá trị, đoạn lệnh này sẽ được chạy đầu tiên và chỉ được gọi một lần duy nhất trong vòng đời của vòng lặp.
 • Biểu thức điều kiện là biểu thức logic trả về kết quả true hoặc fasle, nếu chúng ta bỏ trống thì kết quả của biểu thức điều kiện được hiểu là true.
 • Bước lặp là bước nhảy của biến khởi tạo sau mỗi lần lặp.

Lưu ý: 

 • Trong vòng lặp for có thể thiếu sự góp mặt của các biểu thức, tuy nhiên dấu ; bắt buộc phải có.
 • Mỗi phần khởi tạo, biểu thức điều kiện hoặc bước nhảy có thể có nhiều hơn một biểu thức. Vậy các biểu thức phải đặt cách nhau bởi dấu và được thực hiện từ trái sang phải.

Vòng đời của một vòng lặp for được chạy như sau:

vonglapfor png

 • Bước 1: Đầu tiên phần khởi tạo được chạy trước tiên.
 • Bước 2: Sau đó đến biểu thức điều kiện. Nếu biểu thức điều kiện đúng thì thực hiện bước 3, nếu sai thì kết thúc vòng lặp.
 • Bước 3: Thực hiện các câu lệnh trong thân của vòng lặp.
 • Bước 4: Thực hiện các lệnh trong bước nhảy, và quay lại bước 2.

Một ví dụ nhỏ dùng vòng lặp for:

Hãy tính tổng từ 1 đến 5 bằng cách dùng vòng lặp.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

  namespace kiso.vn
  {
    class kiso
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        int tong = 0;
        for (int i = 1 ;i<=5;i++ )
        tong += i;
      Console.WriteLine("nntong cac so tu 1 den 5 la {0}", tong);
      Console.ReadKey();
     }
  }
}

 

Biên dịch và chạy chương trình sẽ cho kết quả:

for01 JPG

Giải thích:

 • khởi tạo biến i = 1, biến i <=5 nên thực hiện cộng tong = tong +i;
 • Tăng i lên 1 đơn vị và kiểm tra. lúc này i = 2 i<=5 nên vẫn thực hiện tong = tong + i;
 • Tương tự tăng i thêm 1 đơn vị giá trị của i lần lượt là 3,4,5 và thực hiện tong = tong +i;
 • Khi tăng i lên đến 6 thì ta thấy điều kiện không thỏa (i<=5) cho nên thoát khỏi vòng lặp
 • Hiển thị biến tong ra màng hình với câu lệnh Console.WriteLine();

2. Ví dụ

Cho bài toán: in dãy số từ 0 đến 50 ra màn hình console.

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

  namespace kiso.vn
  {
    class kiso
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        for (int i = 0; i <= 50; i++)
        Console.Write(i+" ");
        Console.ReadKey();
      }
    }
  }

 

Biên dịch chương trình sẽ cho kết quả:

for02 JPG

Vì nó hoạt động khá đơn giản nên mình sẽ không giải thích nhé.

Ở ví dụ sau đây mình sẽ cho các bạn sử dụng hai vòng lặp for lồng với nhau. Hãy xem có gì thú vị nhé:

In ra màn hình ma trận gồm 9 dòng và mỗi dòng bắt đầu từ 0 đến 9:

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace kiso.vn
{
  class kiso
  {
    static void Main(string[] args)
    {
       for (int i = 0; i <= 9; i++)
       {
         for (int j = 0; j <= 9; j++)
         Console.Write(j+" ");
         Console.WriteLine("n");
      }
    Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

Biên dịch chương trình ta được:

for03 JPG

mình xin giải thích nhé:

 • Bước 1: Vòng for bên ngoài khởi tạo biến i = 0i<=9 nên sẽ sang bước 2.
 • Bước 2: Vòng for thứ hai khởi tạo biến j = 0 và in ra giá trị của biến j.
 • Bước 3: Tăng giá trị của biến j lên 2,3,4,5,6,7,8,9 và in giá trị của biến j ra màn hình.
 • Bước 4: Khi biến j tăng đến 10 thì thoát vòng for và thực hiện dòng lệnh xuống dòng.
 • Bước 5: Tăng giá trị của i lên 2 và tiếp tục thực hiện sang bước 2.
 • Đến khi biến i = 10 thì kết thúc và thoát khỏi cả hai vòng lặp.

3. Lời kết

Vòng lặp for rất quan trọng trong lập trình nói chung và C# nói riêng. Các bạn cố gắng luyện tập và nắm vững cấu trúc cũng như cách sử dụng nhé. Mình xin đưa ra một số bài tập cơ bản để cách bạn có thể luyện tập. Chúc các bạn học tốt và luôn đồng hành cùng https://kiso.vn nhé!!