Vòng lặp For trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng lặp For. Vòng lặp for trong Kotlin đóng vai trò rất quan trọng, nó là vòng lặp được sử dụng nhiều nhất trong tất cả những loại vòng lặp của Kotlin.

Vòng lặp for trong Kotlin được sử dụng để lặp hoặc quay vòng qua các phần tử của [array], [ranges], [collections], v.v.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng vòng lặp trong Kotlin với qua các ví dụ khác nhau.

1. Ví dụ đơn giản của vòng lặp For trong Kotlin

Trong ví dụ sau, chúng ta lặp lại một ranges số nguyên bằng vòng lặp for.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

/**
 * created by Chaitanya for Beginnersbook.com
 */

package beginnersbook

fun main(args : Array<String>){

  for(n in 10..15){
    println("Loop: $n")
  }
}

OUTPUT:

12 Kotlin for loop jpg

2. Kotlin – For loop sử dụng Array

Trong ví dụ sau, chúng ta khai báo một mảng myArray và hiển thị các phần tử của mảng bằng vòng lặp for.

package beginnersbook

fun main(args : Array<String>){

  val myArray = arrayOf("ab", "bc", "cd", "da")
  for (str in myArray){
    println(str)
  }
}

OUTPUT:

ab
bc
cd
da

3. Dùng vòng lặp for để lặp qua các phần tử của Array

Chúng ta cũng có thể sử dụng các chỉ mục mảng để lặp lại mảng.

/**
 * created by Chaitanya for Beginnersbook.com
 */

package beginnersbook

fun main(args : Array<String>){

  val myArray = arrayOf("Steve", "Robin", "Kate", "Lucy")
  for (n in myArray.indices){
    println("myArray[$n]: ${myArray[n]}")
  }
}

OUTPUT:

13 kotlin array collections jpg

4. Hàm withIndex() trong vòng lặp For

Trong ví dụ trên, chúng ta đã lặp qua mảng bằng các chỉ mục của mảng. Một cách khác để làm điều tương tự là sử dụng hàm withIndex().

package beginnersbook

fun main(args : Array<String>){

  val myArray = arrayOf("Steve", "Robin", "Kate", "Lucy")
  for((index, value) in myArray.withIndex()){
    println("Value at Index $index is: $value")
  }
}

OUTPUT:

Value at Index 0 is: Steve
Value at Index 1 is: Robin
Value at Index 2 is: Kate
Value at Index 3 is: Lucy

Như vậy là bạn đã được học cách sử dụng vòng lặp for trong Kotlin và nhiều thao tác liên quan đến nó.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *