Vòng lặp WHILE LOOP trong Oracle

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến vòng lặp WHILE trong Oracle, vòng lặp này dùng để lặp trong trường hợp ta không chắc chắn tổng số lần lặp là bao nhiêu, nó giống như vòng lặp LOOP.

1. Vòng lặp WHILE trong Oracle

Nếu trường hợp bạn không biết tổng số lần lặp là bao nhiêu thì có thể sử dụng vòng lặp WHILE. Cú pháp của nó như sau:

WHILE condition
LOOP
   {...statements...}
END LOOP;

Trong đó:

  • condition la điều kiện dừng vòng lặp
  • statements là những đoạn code sẽ được thực thi trong qua trình lặp

Thông thường trong statements sẽ thay đổi giá trị của condition để tránh bị lặp vô hạn.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Nếu condition có giá trị FALSE thì vòng lặp sẽ kết thúc.

2. Ví dụ vòng lặp WHILE trong Oracle

Dưới đây là ví dụ về vòng lặp WHILE, nếu biến monthly_value > 4000 thì vòng lặp sẽ kết thúc.

WHILE monthly_value <= 4000
LOOP
   monthly_value := daily_value * 31;
END LOOP;

3. Lời kết

Trên là kiến thức căn bản về vòng lặp WHILE trong Oracle, hãy nhớ rằng ta chỉ nên dùng khi không biết tổng số lần lặp, hoặc lặp mà không có bước nhảy đều.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *