Webpack từ A đến Á: Cấu hình webpack cơ bản

Webpack từ A đến Á: Cấu hình webpack cơ bản 3

Ở bài ba chúng ta đã setup xong các thư mục của dự án như thư mục src để chứa code lúc phát triển, thư mục dist để chứa code lúc hoàn thiện, file webpack.config.js để cấu hình chạy webpack. Bài hôm nay chúng ta sẽ bắt tay vào viết những dòng code đầu tiên để test xem nó đã chạy được chưa.

1. Cấu hình file webpack.config.js

const path = require('path')

module.exports = {
 entry: './src/index.js',
 output: {
  filename: 'main.js',
  path: path.resolve(__dirname, 'dist')
 }
}

Giải thích code

const path = require('path')
 • Dòng này chúng ta thêm module path từ trong NodeJS vào để xử lí
 • Module path giúp chúng ta thao tác xử lí với đường dẫn file, tên file, folder…
 • Một số module được tích hợp sẵn trong NodeJS (built-in modules) như http https fs path… bạn chỉ cần gọi vào mà không cần phải cài đặt
 • Quay lại đoạn code trên, mình gọi một module có tên là path và gán nó cho biến cũng tên là path (mình đặt trùng tên để cho dễ nhận biết biến này là module nào thôi chứ bạn có thể đặt tên nào cũng được)
entry: './src/index.js'

Đầu vào (entry) của webpack sẽ là file index.js nằm trong thư mục src. Như mình nói ở bài trước thư mục src chứa code lúc viết, chỉnh sửa, phát triển của dự án.

output: {
 filename: 'main.js',
 path: path.resolve(__dirname, 'dist'),
}

Đầu ra (ouput) của webpack sẽ có hai phần.

 • filename: 'main.js' Tên file output là main.js
 • path: path.resolve(__dirname, 'dist') Tên folder chứa file output là dist, ở bài trước đã tạo sẵn folder này rồi

2. Tạo file index.html trong thư mục dist

Trong folder dist ta tạo file index.html

webpack-demo
 |- ...
 |- dist/
  |- index.html

Và viết code bên trong gọi sẵn main.js

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Webpack từ A đến Á cùng kentrung</title>
</head>
<body>
 <h1 id="title">Hello Webpack!</h1>
 <script src="main.js"></script>
</body>
</html>

Lưu ý là trong folder dist này chúng ta mới chỉ tạo file index.html trong đấy gọi sẵn main.js. File JS này là do webpack output ra dựa trên cấu hình mà mình đã viết.

3. Tạo file index.js trong thư mục src

Trong folder src ta tạo file index.js và viết đoạn code sau có tác dụng tìm thẻ html có id = title và cho chữ thành màu đỏ

const titleElement = document.querySelector('#title')
titleElement.style.color = 'red'

4. Test chạy webpack

Mở cmd lên và gõ câu lệnh sau để chạy webpack

npx webpack

Khi có file webpack.config.js thì mặc định webpack sẽ chọn file đó, cũng đừng lo lắng khi có cảnh báo như này trên cmd

Webpack từ A đến Á: Cấu hình webpack cơ bản 4

Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó sau. Khi chạy lệnh trên xong bạn quay lại folder dist sẽ thấy có thêm file main.js và code bên trong.

document.querySelector("#title").style.color="red";

Bây giờ bạn mở file dist/index.html lên xem và thật là vi diệu chữ Hello Webpack! đã thành màu đỏ đúng như dự đoán. Easy right?

5. Cấu hình file package.json

Ở phần trên chúng ta đã test webpack thành công bằng câu lệnh npx webpack. Vấn đề đặt ra bây giờ chúng ta có thể nhớ dễ dàng câu lệnh trên nhưng nếu để lâu bạn sẽ không nhớ nổi là chạy câu lệnh gì để chạy webpack. Mỗi thư viện mỗi package lại có những câu lệnh run khác nhau, chính vì vậy chúng ta sẽ thiết lập một lối tắt nhỏ trong file package.json

{
 ...
 "scripts": {
  "test": "echo "Error: no test specified" && exit 1",
  "dev": "webpack"
 }
}

Để thay thế cho câu lệnh npx webpack giờ chúng ta chỉ cần gõ

npm run dev

Giờ bạn hãy xóa file dist/main.js cũ đi và test thử bằng câu lệnh npm run dev xem có output ra file main.js không và chữ ở trang html có thành màu đỏ không? nếu mọi chuyện vẫn êm đẹp thì chúng ta đã test thành công webpack.


Bài viết đến đây là hết, hi vọng với bài viết này các bạn đã thêm được nhiều kiến thức bổ ích. Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết tiếp theo.

 • Source code github: https://github.com/kentrung/webpack-tutorial/tree/master/4. Cấu hình webpack cơ bản/webpack-demo
 • Series webpack: https://viblo.asia/s/webpack-tu-a-den-a-cung-kentrung-pmleB8Am5rd