Webpack từ A đến Á: Webpack Asset Modules Inline

Webpack từ A đến Á: Webpack Asset Modules Inline 2

Trong bài hướng dẫn này chúng ta sẽ tìm hiểu cách thiết lập Webpack để sử dụng hình ảnh trong ứng dụng của bạn thông qua url-loader, nó giúp chúng ta mã hóa hình ảnh thành chuỗi base64 URIs, cùng tìm hiểu xem cách load hình ảnh vào Javascript như thế nào.

1. Chuẩn bị file

Code file dist/index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Webpack từ A đến Á cùng kentrung</title>
</head>
<body>
 <div id="root"></div>
 <script src="main.js"></script>
</body>
</html>

Trong folder src ta để ảnh muốn import bên trong folder assets (tài nguyên) như cấu trúc bên dưới

webpack-demo
 ...
 |- src/
 | |- assets/
 |  |- images/
 |   |- img_webpack.png
 | |- index.js 

2. Asset Modules Inline

Asset Modules Inline giúp chúng ta mã hóa các file thành chuỗi base64 nếu tệp nhỏ hơn giới hạn byte. Đây là modules có sẵn trong webpack 5

Chỉnh sửa lại cấu hình file webpack.config.js, các tài nguyên hình ảnh có đuôi là png | jpg | gif sẽ được load thông qua Asset Modules Inline.

const path = require('path')

module.exports = {
 entry: './src/index.js',
 output: {
  filename: '[name].js',
  path: path.resolve(__dirname, 'dist')
 },
 module: {
  rules: [
   {
    test: /.(png|jpg|gif)$/i,
    type: 'asset/inline'
   }
  ]
 }
}
import imgWebpack from './assets/images/img_webpack.png'

function createImgElement() {
 const imgElement = document.createElement('img')
 imgElement.src = imgWebpack
 imgElement.alt = 'webpack từ A đến Á cùng kentrung'
 return imgElement
}

document.getElementById('root').appendChild(createImgElement())

Ý nghĩa đoạn code trên là tạo ra một thẻ img có src là đường dẫn bức ảnh ở phần import, alt là mô tả bức ảnh. Sau khi tạo xong thì chèn ảnh này vào trong thẻ HTML có id là root.

Thế là xong phần cấu hình giờ chúng ta chạy webpack xem thế nào: npm run dev

Bây giờ chúng ta chạy file dist/index.html và xem code trong F12

<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Webpack từ A đến Á cùng kentrung</title>
</head>
<body>
 <div id="root">
  <img src="data:image/png;base64,iVBORw0K...uPwIMAMSj2w37VAxPAAAAAElFTkSuQmCC" alt="webpack từ A đến Á cùng kentrung">
 </div>
 <script src="main.js"></script>
</body>
</html>

Ta thấy đường dẫn bức ảnh lúc này là một chuỗi base64 rất dài và đó chính là tác dụng của Asset Modules Inline.

3. Option limit

Giới hạn dung lượng file, mặc định là no limit. Nếu kích thước tệp bằng hoặc lớn hơn giới hạn, webpack sử dụng file-loader (theo mặc định) và tất cả các tham số truy vấn được chuyển cho nó. Ví dụ dưới đây giới hạn dung lượng tối đa là 8KB

module.exports = {
 module: {
  rules: [
   {
    test: /.(png|jpg|gif)$/i,
    type: 'asset',
    parser: {
     dataUrlCondition: {
      maxSize: 8 * 1024
     }
    }
   }
  ]
 }
}

Bài viết đến đây là hết, hi vọng với bài viết này các bạn đã thêm được nhiều kiến thức bổ ích. Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết tiếp theo!

 • Tham khảo thêm các cấu hình khác cho url-loader: https://webpack.js.org/loaders/url-loader/
 • Source code github: https://github.com/kentrung/webpack-tutorial
 • Series webpack: https://viblo.asia/s/webpack-tu-a-den-a-cung-kentrung-pmleB8Am5rd