Xóa Node trong danh sách liên kết đôi

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn cách xóa Node trong danh sách liên kết đôi. Đây là một bước khi chúng ta cần xóa một Node nào đó khỏi danh sách theo yêu cầu của bài toán chẳng hạn.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai cách xóa Node trong danh sách liên kết đôi:

 • Xóa Node đầu trong danh sách
 • Xóa Node cuối trong danh sách

1. Xóa Node đầu trong danh sách

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách xóa Node đầu trong danh sách liên kết đôi.

dslk doi 8 PNG

Trước khi xóa Node đầu khỏi danh sách ta cần kiểm tra xem trong danh sách có phần tử nào hay không. Nếu danh sách rỗng thì ta return rồi thoát khỏi hàm, ngược lại nếu danh sách có phần tử thì ta thực hiện các bước sau:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

 • Dịch chuyển Node head đến Node kế tiếp: head = head -> next
 • Cho con trỏ prev của head trỏ đến null: head -> prev = NULL
/* Xóa node đầu trong danh sách */
void DelFirst() {
 //Nếu danh sách rỗng thì return và thoát khỏi hàm
  if(head == NULL) {
    return;
  }
  //ngược lại nếu danh sách có phần tử thì 
  head = head->next;//thực hiện dịch chuyển node head đến node kế tiếp
  head->prev = NULL;//sau đó cho con trỏ prev của head = null
}

2. Xóa Node cuối trong danh sách

Trong phần này mình sẽ giới thiệu các bạn cách xóa Node cuối trong danh sách liên kết đôi.

dslk doi 9 PNG

Tương tự như xóa Node đầu trong danh sách, đầu tiên ta cần kiểm tra xem danh sách có phần tử hay không. Nếu không thì ta return rồi thoát khỏi hàm, ngược lại nếu danh sách có phần tử thì ta thực hiện các bước sau:

 • Dịch chuyển Node tail về Node trước đó: tail = tail -> prev
 • Cho con trỏ next của tail trỏ về null: tail -> next = NULL
/* Xóa node cuối trong danh sách */
void DelLast() {
 //Nếu danh sách rỗng thì return và thoát khỏi hàm
  if(head == NULL) {
    return;
  }
  //Ngược lại nếu danh sách có phần tử thì 
  tail = tail->prev;//thực hiện dịch chuyển tail về node trước đó
  tail->next = NULL;//sau đó cho con trỏ next của tail == null
}

3. Ví dụ xóa Node trong danh sách liên kết đôi

Trong ví dụ này ta sẽ thực hiện thêm Node vào danh sách, sau đó thực hiện xóa Node đầu và Node cuối trong danh sách. Để tiết kiệm thời gian mình lấy lại ví dụ ở bài trước (thêm Node trong danh sách) làm dữ liệu để thực hiện xóa Node.

Sau khi viết hàm xóa Node đầu DelFirst() và xóa Node cuối DelLast(), ta chỉ cần gọi nó và thực hiện xóa.

Full code:

#include <iostream>
using namespace std;
/* tạo cấu trúc node */
struct Node {
  int data;
  struct Node* next;
  struct Node* prev;
};

struct Node *head, *tail; // Khởi tạo Node head global của dslk đôi.
 
/* tạo node mới */
struct Node* CreateNode(int x) {
  struct Node* newNode
    = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));
  newNode->data = x;
  newNode->prev = NULL;
  newNode->next = NULL;
  return newNode;
}
/* hiển thị từ đầu đến cuối */
void Print() {
  struct Node* temp = head;
  printf("nĐầu đến cuối: ");
  while(temp != NULL) {
    printf("%d ",temp->data);
    temp = temp->next;
  }
  printf("n");
}
 
/* hiển thị từ cuối về đầu */
void ReversePrint() {
  struct Node* temp = tail;
  if(temp == NULL) return; // empty list, exit
  // Traversing backward using prev pointer
  printf("nCuối về đầu: ");
  while(temp != NULL) {
    printf("%d ",temp->data);
    temp = temp->prev;
  }
  printf("n");
}
/* thêm node vào đầu danh sách */
void InsertFirst(int x) {
 //sử dụng hàm tạo Node tạo một Node mới
  struct Node* newNode = CreateNode(x);
  //nếu danh sách rỗng thì node chèn vào vừa là node đầu vừa là node cuối
  if(head == NULL) {
    head = newNode;
    tail = newNode;
    return;
  }
  //Nếu danh sách không rỗng thì, dịch chuyển Node head về node mới chèn, và cho con trỏ của newNode trỏ đến Node head
  head->prev = newNode;
  newNode->next = head;
  head = newNode;
}
/* thêm node vào cuối danh sách */
void InsertLast(int x) {
 //sử dụng hàm tạo Node để tạo node mới newNode
  struct Node* newNode = CreateNode(x);
  //Nếu danh sách rỗng thì newNode vừa là node đầu vừa là node cuối
  if(head == NULL) {
    head = newNode;
    tail = newNode;
    return;
  }
  //Nếu danh sách có phần tử thì, 
  tail->next = newNode;// con trỏ next của tail trỏ đến newNode
  newNode->prev = tail;// con trỏ prev của newNode trỏ đến tail
  tail = newNode;//dịch chuyển tail về newNode, vì tail luôn luôn quản lý phần tử cuối cùng trong danh sách
}
/* Xóa node đầu trong danh sách */
void DelFirst() {
 //Nếu danh sách rỗng thì return và thoát khỏi hàm
  if(head == NULL) {
    return;
  }
  //ngược lại nếu danh sách có phần tử thì 
  head = head->next;//thực hiện dịch chuyển node head đến node kế tiếp
  head->prev = NULL;//sau đó cho con trỏ prev của head = null
}
/* Xóa node cuối trong danh sách */
void DelLast() {
 //Nếu danh sách rỗng thì return và thoát khỏi hàm
  if(head == NULL) {
    return;
  }
  //Ngược lại nếu danh sách có phần tử thì 
  tail = tail->prev;//thực hiện dịch chuyển tail về node trước đó
  tail->next = NULL;//sau đó cho con trỏ next của tail == null
}
int main() {
 
  head = NULL;
 //gọi hàm thêm node vào đầu danh sách
  
  InsertFirst(2);
  InsertFirst(3);
  InsertFirst(4);
  cout<<"Danh sách sau khi thêm node vào đầu: n";
  Print();
  ReversePrint(); 
  cout<<"n----------end--------------n";
 //gọi hàm thêm node vào cuối danh sách
  InsertLast(5);
  InsertLast(6);
  InsertLast(7);
  cout<<"Danh sách sau khi thêm node vào cuối: n";
  Print(); 
  ReversePrint();
  cout<<"n----------end--------------n";
 //gọi hàm xóa đầu danh sách
  DelFirst();
  cout<<"Danh sách sau khi xóa đầu : n";
  Print();
  ReversePrint();
  cout<<"n----------end--------------n";
 //gọi hàm xóa cuối danh sách
  DelLast();
  cout<<"Danh sách sau khi xóa cuối : n";
  Print();
  ReversePrint();

  cout<<"n---------------------------------------n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại kiso.vn";
}

Kết quả:

dslk doi 7 PNG

4. Kết luận

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách xóa Node đầu và xóa Node cuối trong danh sách liên kết đôi. Cũng như áp dụng các thao tác thêm, xóa Node vào ví dụ cụ thể. Ở bài tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện tìm kiếm và sắp xếp danh sách liên kết đôi, các bạn hãy chú ý theo dõi nhé !!!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *