Bài 06: Tạo trang quản lý Options trong WordPress

Vận dụng các kiến thức về Options API trong WordPress thì trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một trang quản lý các options trong admin.

...

Bài 08: Metadata API trong WordPress

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về Custom Meta Boxes và mình cũng có đề cập đến Metadata căn bản, chính vì quá căn bản nên trong bài này mình sẽ tìm hiểu một số cách sử dụng nâng cao hơn.

...