Bắt Đầu với Javascript (P11)

1. Number object Đối tượng Number được xây dựng có các thuộc tính cho các hằng số, chẳng hạn như giá trị maximum, not-a-number và infinity. Bạn không thể thay đổi các giá trị của các thuộc tính này và bạn sử dụng chúng như sau: var biggestNum = Number.MAX_VALUE; var smallestNum = Number.MIN_VALUE; var......

Bắt Đầu với Javascript (P10)

Trong phần này sẽ tìm hiểu làm thế nào để làm việc với number trong javascript. Bạn có thể sử dụng bốn loại literals số: thập phân, nhị phân, bát phân, và hệ thập lục phân. 1. Decimal numbers – thập phân 1234567890 42 // Caution when using leading zeros: 0888 // 888 parsed as......

Bắt Đầu với Javascript (P9)

Trong phần trước ta đã biết đến 4 loại toán tử, phần này sẽ tiếp tục tìm hiểu về các loại toán tử khác: Logical operators String operators Conditional (ternary) operator Comma operator Unary operators Relational operator 1. Logical operators Toán tử logic thường được sử dụng với các giá trị Boolean (logic); khi chúng......

Bắt Đầu với Javascript (P8)

Trong phần này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về expressions của javascript. Một biểu thức – expression là bất kỳ đơn vị hợp lệ của code mà giải quyết cho một giá trị. Mỗi biểu thức có cú pháp hợp lệ giải quyết đối với một số giá trị nhưng khái niệm, có hai......

Bắt Đầu với Javascript (P7)

Phần này mô tả các toán tử của JavaScript, bao gồm assignment, comparison, arithmetic, bitwise, logical, string, ternary và nhiều hơn nữa. JavaScript có các loại toán tử sau đây. Phần này mô tả các toán tử và chứa thông tin về sự ưu tiên của toán tử. Assignment operators Comparison operators Arithmetic operators Bitwise......

Bắt Đầu với Javascript (P6)

Functions là một trong những khối xây dựng cơ bản trong JavaScript. Một function là một thủ tục JavaScript-một tập hợp các câu lệnh thực hiện một tác vụ hoặc tính toán một giá trị. Để sử dụng một function, bạn phải định nghĩa nó ở đâu đó trong phạm vi mà bạn muốn gọi......

Bắt Đầu với Javascript (P5)

Trong phần này ta sẽ đi tìm hiểu về cách sử dụng các câu lệnh lặp có sẵn trong javascript. Bạn có thể nghĩ ra một vòng lặp như một phiên bản máy tính của trò chơi, nơi bạn nói với ai đó để thực hiện X bước theo một hướng thì Y; ví dụ,......

Bắt Đầu với Javascript (P4)

Trong phần này sẽ tiếp tục tìm hiểu về các câu lệnh, cấu trúc lệnh của javaScript. Trong javaScript kết thúc mỗi câu lệnh sẽ dùng dấu chấm phẩy (😉 để ngăn cách các câu lệnh. 1.Block statement – Khối lệnh Câu lệnh cơ bản nhất là một câu lệnh khối được sử dụng cho......

Bắt Đầu với Javascript (P3)

Trong phần trước chúng ta đã tìm hiểu về một số cú pháp cơ bản và khai báo biến. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về các kiểu dữ liệu và literals trong javaScript. 1. Data structures and types Data types Các tiêu chuẩn ECMAScript mới nhất xác định bảy loại dữ liệu:......

Bắt Đầu với Javascript (P2)

Trong phần này sẽ nói về một số ngữ pháp cơ bản, khai báo biến của JavaScript. 1. Basic. JavaScript mượn hầu hết cú pháp của nó từ Java, nhưng cũng chịu ảnh hưởng của Awk, Perl và Python. JavaScript phân biệt chữ hoa chữ thường và sử dụng bộ ký tự Unicode. Trong JavaScript,......

Bắt Đầu với Javascript (P1)

Phần này sẽ giới thiệu về JavaScript và thảo luận về một số khái niệm cơ bản. 1. Những gì bạn cần biết về Javascript. Để học tốt javascript thì bạn nên cần chuẩn bị cho mình các nền tảng sau trước khi học javascript: Sự hiểu biết chung về Internet và World Wide Web......