Bắt Đầu với Javascript (P11)

1. Number object Đối tượng Number được xây dựng có các thuộc tính cho các...

Bắt Đầu với Javascript (P10)

Trong phần này sẽ tìm hiểu làm thế nào để làm việc với number trong...

Bắt Đầu với Javascript (P9)

Trong phần trước ta đã biết đến 4 loại toán tử, phần này sẽ tiếp...

Bắt Đầu với Javascript (P8)

Trong phần này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về expressions của javascript. Một biểu...

Bắt Đầu với Javascript (P7)

Phần này mô tả các toán tử của JavaScript, bao gồm assignment, comparison, arithmetic, bitwise,...

Bắt Đầu với Javascript (P6)

Functions là một trong những khối xây dựng cơ bản trong JavaScript. Một function là...

Bắt Đầu với Javascript (P5)

Trong phần này ta sẽ đi tìm hiểu về cách sử dụng các câu lệnh...

Bắt Đầu với Javascript (P4)

Trong phần này sẽ tiếp tục tìm hiểu về các câu lệnh, cấu trúc lệnh...

Bắt Đầu với Javascript (P3)

Trong phần trước chúng ta đã tìm hiểu về một số cú pháp cơ bản...

Bắt Đầu với Javascript (P2)

Trong phần này sẽ nói về một số ngữ pháp cơ bản, khai báo biến...

Bắt Đầu với Javascript (P1)

Phần này sẽ giới thiệu về JavaScript và thảo luận về một số khái niệm...