Bài 7: Tìm hiểu về Conditional rendering(v-if, v-else, v-show) trong VueJS

Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series học VueJS với Laravel của mình, ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn về Wacher trong VueJS, ở trong bài này chúng ta sẽ cùng đến với Conditional rendering, đây là những thứ mà mình tin chắc các bạn sẽ dùng rất nhiều trong công việc.

Ở bài này cách sử dụng của các directive điều kiện này khá là giống với những gì các bạn đã từng được học trong các ngôn ngữ lập trình.

Ở bài này chúng ta tạo ra một file mới tên là ConditionalRendering.vue ở trong folder components nhé, sau đó chúng ta khai báo nó ở trong file app.js và nhớ thêm nó vào file welcome.blade.php nhé. Nội dung như bên dưới, các bạn chạy thử xem nhé: (nhớ luôn chạy php artisan servenpm run watch nhé mọi người)

<template>
  <div class="conditional-rendering">
    <div class="block-1">
      This is block 1
    </div>
    <div class="block-2">
      This is block 2
    </div>
  </div>
</template>

<script>
  export default {

  }
</script>

<style lang="scss" scoped>
</style>

v-if

Ở ví dụ trên nếu như chúng ta muốn chỉ render ra từng block ở những điều kiện nhất định, khi đó chúng ta có thể sử dụng v-if để quản lý việc render. Cùng xem ví dụ sau:

<template>
  <div class="conditional-rendering">
    <div class="block-1" v-if="isActive == false">
      This is block 1
    </div>
    <div class="block-2" v-if="isActive == true">
      This is block 2
    </div>
    <div>
      <button @click="toggleActive">Button</button>
    </div>
  </div>
</template>

<script>
  export default {
    data() {
      return {
        isActive: true
      }
    },
    methods: {
      toggleActive() {
        if(this.isActive == true) {
          this.isActive = false
        }
        else {
          this.isActive = true
        }
      }
    }
  }
</script>

<style lang="scss" scoped>
</style>

Ở đây block 1 chỉ được render khi isActive có giá trị false và ngược lại thì block 2 sẽ được render. Chúng ta tạo một button để toggle giá trị của isActive bằng cách mỗi lần click button thì sẽ gọi đến hàm toggleActive. Các bạn f5 lại trình duyệt và thử kết quả nhé. Các bạn bật cả Vue devtool nên để xem giá trị của isActive thay đổi như thế nào mỗi lần click nhé.

v-else, v-else-if

Với ví dụ trên luồng xử lý của chúng ta có performance chưa tốt, vì mỗi lần component này render, đến block 1 nó sẽ kiểm tra giá trị isActive, sau đó đến block 2 nó lại kiểm tra giá trị isActive một lần nữa. Thay vì phải kiểm tra 2 lần như thế chúng ta có thể sử dụng v-else để Vue bỏ qua kiểm tra biểu thức còn lại nếu như một trong 2 biểu thức đã đúng, được mô tả như trong đoạn code sau:

<template>
  <div class="conditional-rendering">
    <div class="block-1" v-if="isActive == false">
      This is block 1
    </div>
    <div class="block-2" v-else>
      This is block 2
    </div>
    <div>
      <button @click="isActive = !isActive">Button</button>
    </div>
  </div>
</template>

<script>
  export default {
    data() {
      return {
        isActive: true
      }
    }
  }
</script>

<style lang="scss" scoped>
</style>

Ở đây mình sử lại code một chút cho gọn, không dùng đến methods để thay đổi giá trị của isActive nữa mà chúng ta sẽ để trực tiếp khi sự kiện click được gọi thì thay đổi giá trị của isActive trái ngược với giá trị hiện tại.

Các bạn load lại trình duyệt và thử xem kết quả nhé, ta nhận được điều tương tự.

Tiếp theo khi chúng ta có nhiều block muốn render theo từng điều kiện cụ thể thì đó là lúc chúng ta nghĩ đến v-else-if

<template>
  <div class="conditional-rendering">
    <div class="block-1" v-if="currentBlock == 1">
      This is block 1
    </div>
    <div class="block-2" v-else-if="currentBlock == 2">
      This is block 2
    </div>
    <div class="block-3" v-else>
      This is block 3
    </div>
    <div>
      <button @click="showBlock(1)">Button 1</button>
    </div>
    <div>
      <button @click="showBlock(2)">Button 2</button>
    </div>
    <div>
      <button @click="showBlock(3)">Button 3</button>
    </div>
  </div>
</template>

<script>
  export default {
    data() {
      return {
        currentBlock: 1
      }
    },
    methods: {
      showBlock(number) {
        this.currentBlock = number
      }
    }
  }
</script>

<style lang="scss" scoped>
</style>

Cách sử dụng khá đơn giản, các bạn có thể tự xem và giải thích, nếu không hiểu thì comment bên dưới nhé.

v-show

Quay trở lại ví dụ ở phần v-if, để có thể hiện thị 1 trong 2 block tùy theo giá trị của isActive, chúng ta cũng có thể sử dụng cách khác đó là dùng v-show:

<template>
  <div class="conditional-rendering">
    <div class="block-1" v-show="isActive == false">
      This is block 1
    </div>
    <div class="block-2" v-show="isActive == true">
      This is block 2
    </div>
    <div>
      <button @click="isActive = !isActive">Button</button>
    </div>
  </div>
</template>

<script>
  export default {
    data() {
      return {
        isActive: true
      }
    }
  }
</script>

<style lang="scss" scoped>
</style>

Cùng load lại trình duyệt và các bạn sẽ thấy kết quả tương tự như dùng v-if mỗi khi click vào button. Đến đây các bạn sẽ tự hỏi: “giời ơi vậy thì cuối cùng v-if hay là v-show, tôi nên dùng cái nào?” 😃. Chúng ta cùng đào sâu hơn một chút về chúng nhé.

*Đối với v-if: sử dụng ví dụ phần v-if

Nếu chúng ta mở inspect HTML lên (f12 trên win, hoặc chuột phải và chọn inspect), mỗi lần click vào button thì thẻ div chứa block cũ sẽ được thay thế nội dung của block mới.

*Đối với v-show: sử dụng ví dụ ngay bên trên

Khi inspect các bạn có thể thấy ngay là Vue đã render sẵn ra luôn 2 element chính là 2 block của chúng ta, và tùy với giá trị của isActive mà block đó có styledisplay: none hay không.

Điều rút ra ở đây là:

 • v-if không render ngay ra toàn bộ các element mà tùy vào giá trị kiểm tra, còn với v-show sẽ render ra ngay từ đầu và chỉ quyết định có display nó hay không
 • Từ kết quả trên chúng ta thấy rằng: nếu nội dung trong block mà ít, và trong quá trình sử dụng mà user sẽ tác động đến block nhiều thì dùng v-show sẽ cho tốc độ tốt hơn, còn nếu nội dung trong block mà nhiều cùng với nhiều xử lý hoặc nội dung của block ít thay đổi trong suốt vòng đời của component thì khi đó không nên dùng v-show vì lúc đó trang của chúng ta sẽ nặng làm giảm performance và ta cần nghĩ đến dùng v-if

Kết luận

Qua bài này mong rằng các bạn sẽ biết cách sử dụng v-if, v-else, v-else-ifv-show trong quá trình phát triển ứng dụng các bạn sẽ phải dùng đến nó rất nhiều. Đồng thời hiểu và sử dụng linh hoạt các directives này để có một ứng dụng tốt.

Ở bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về v-for nhé.

Cám ơn các bạn đã theo dõi, nếu có gì thắc mắc các bạn để lại comment cho mình nhé ^^!

Bài viết liên quan

Bài 18: Deploy project Laravel, VueJS lên Heroku

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học Laravel với VueJS của mình,...

Bài 17: Phân quyền trong Laravel

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học Laravel với VueJS của mình,...

Bài 16: Sử dụng axios để gọi Laravel API trong VueJS

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học VueJS với Laravel của mình,...

Bài 15: Scoped CSS trong VueJS và các kĩ thuật liên quan

Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với series học VueJS với...

Bài 14: Event handling với VueJS

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học VueJS với Laravel của mình,...

Bài 13: Form input binding trong VueJS

Chào mừng các bạn quay trở lại với series học VueJS của mình, ở bài...

Trả lời